Home. Books. Businesses. Guest Book. History. Kids Zone. Location. Newyddion. Photos. Search. Ysgol.
Newyddion Llanddaniel - Mis Chwefror
PAPUR MENAI - Chwefror 2008 - LLANDDANIEL FAB Gohebydd: Mared Lewis Roberts

Blwyddyn Newydd Dda i bawb o ddarllenwyr Papur Menai. Erbyn i’r rhifyn yma weld golau dydd, bydd y mis bach efo’i draed dan y bwrdd, a’r Gwanwnyn yn sbecian i fewn drwy’r ffenest!
Mae yna sawl un o drigolion pentref Llanddaniel wedi bod yn diodde efo anwyd drwg dros y Dolig. Anfonwn eich dymuiadau gorau at bawb.
Mae eraill wedi cael pwl tipyn gwaeth na’r arfer a nodwn y manylion yma.

BRYSIWCH WELLA
Bu Marian Parry, Fferm Glandwr yn wael yn yr Ysbyty gyda niwmonia, a chael dwad adra’ noswyl Nadolig. Cymerwch bwyll rwan i wella’n iawn, a chofion gorau atoch.
Bu Margaret Lloyd 3 Maes Gwyn yn yr ysbyty hefyd, ond wedi cael dwad adra’ erbyn hyn ac i’w gweld o gwmpas y pentref. Pwyll pia hi rwan, Mrs Lloyd.

Cofion gorau hefyd at Llinos Williams 15 Plas Hen oedd wedi grofod treulio’r Nadolig yn y r Ysbyty. Cym di ofal, rwan, Llinos. Ma’ hi’n braf cael bod adra’ dwi’n siwr.
Mae Emyr (mab Daisy a Nowi Griffiths,) Pen Bryn, hefyd wedi bod yn yr Ysbyty. Gobeithio dy fod yn teimlo’n well erbyn hyn, Emyr.

Bu aelod ifanca’r pentref sef Annest Wyn fach, merch Ffion a Glyn , hefyd yn yr ysbyty wedi cael anwyd drwg ar ei brest. Da deall ei bod adra’ ac wedi gwella’n iawn erbyn hyn.

Dymuniadau gorau hefyd i Mrs Sheila Hayward, Stâd Plas Hen, sydd yn gwella wedi derbyn llawdriniaeth yn Ysbyty Gwynedd.

Mae Walter Evans Fron Heulog wedi derbyn triniaeth yn yr ysbyty ar ôl anafu ei glun. Gobeithio y bydd yn teimlo’n well yn fuan iawn.

Dymuniadau gorau hefyd am wellhad buan i Mark Roberts 8 Tre Gof , sydd wedi derbyn llawdriniaeth yn Ysbyty Gwynedd wedi torri ei ffêr. Pwyll pia hi rwan, Mark, i wella’n llwyr.

PROFEDIGAETH
Bu’r cyfnod yn adeg egr iawn i sawl teulu yn anffodus.
Ar Rhagfyr 22ain bu farw’n sydyn Mr Joffre Seymour Hawkes-Wilshire yn 92 mlwydd oed. Roedd yn briod â Mrs Minnie Hawkes-Wilshire ac yn dad i John a Caroline a’r ddiweddar Susan, yn dad yng nghyfraith i Eilidh a Tony. Roedd yn daid i nedwar sef Ian a Gordon, a Christopher a Katy, ac yn hen daid i Stuart, Alice a Lewis.
Cynhaliwyd y gwasanaeth yn Amlosgfa Bangor a gwasanaeth er cof yn Eglwys Llangeinwen. Derbyniwyd cyfraniadau er cof amdano at gronfa Achub y Plant.
Hefyd daeth y newyddion trist fod Mrs Davidson, gwraig Doctor Davidson . Lodge Carreg Boeth, wedi marw ar ôl gwaeledd hir. Roedd yn fam i Anna. Anfon ei cydymdeimlad diffuant atynt fel teulu.
Cydymdeimlwn hefyd â’r canlynol sydd wedi colli rhai annwyl:
Mae Gareth Willliams, Warden Tan Capel wedi colli modryb.
Mae Gracie Griffiths 9 Tre Gof wedi colli dwy chwaer yng nghyfraith yn ddiweddar: bu farw Ann chwaer Arnold ym Mrynsiencyn. Roedd Ann hefyd yn chwaer yng nghyfraith i Mrs Helen Williams PenLoyn. Hefyd, bu farw Peggy , gwraig Len Dwyran (brawd arall i Arnold).
Cofion atoch i gyd fel teulu yn eich colled.
Mae Bill Sutton o 14 Tan Capel wedi colli chwaer yn y Fali ddechrau’r flwyddyn. Cofion atoch.
Mae Mrs Hilda Brown 15 Tan Capel wedi colli chwaer yng nghyfraith yn Lancaster.
Cofion hefyd at Mr Arthur Hatton a Iona sydd wedi colli modryb yn Lancaster.

NEWID AELWYD
LLongyfarchiadau i’r canlynol sydd wedi symud i fyw yn ddiweddar:
- I Barbara a Robin sydd wedi symud i mewn i 5 Tan Capel , wedi hir ymaros!
- Croeso i Mr a Mrs Andy Wagstaff sydd wedi symud i fyw i’w ty newydd Rhoslan, ger Capel Cana .
- I Jayne a Gwyndaf sydd wedi symud i fewn i’w cartre newydd, “Cae’r Ffynnon”
- Croeso hefyd i Dr Neil a Mrs Anona Jones ( rhieni a rhieni yng ngyfraith Gareth Iwan a Manon a nain a taid Catrin a Gwenno, Llwyn Hudol) sydd wedi ymgartrefu yn ein plith yn Ysgubor Hen.
Gobeithio wir y byddwch i gyd yn hapus efo ni yn y pentref.

GWAITH ELUSENNOL
Dymuna Mrs Annis Milner ddiolch i bawb a gefnogodd yr arwerthiant planhigion a drefnwyd ganddi er mwyn codi arian ar gyfer Ty Gobaith. Llwyddwyd i godi £16 ar gyfer yr achos teilwng yma.
Hefyd llwyddwyd i godi arian drwy raffl at elusen Cwn Tywys y Deillion .
Diolchwn i Mrs Milner am ei hamser a’i hymroddiad.

CLWB IEUENCTID
Mae’r Clwb wedi ail ddechrau ac yn cyfarfod yn Ysgol Parc y Bont rhwng 7 a 9 ar nos Iau. Bu’r criw ar drip i daflu peli paent yn Amlwch yn ddiweddar, a chafwyd hwyl fawr. Diolch i Lisa a Lorraine am drefnu.

ENILLWYR PELI BONWS:
Ionawr 5 - Nerys
Ionawr 12 - Eirlys
Ionawr 19 – Kath

LLONGYFARCHIADAU:
Mae Mrs James, Tyddyn Bach wedi dod yn hen nain eto i eneth fach.
Hefyd mae Mrs Nel Parry wedi dod yn hen nain eto gan fod ei hwyres Elen wedi cael hogyn bach , Gwion Môn, ar y 30ain o fis Tachwedd. Mae’n wyr bach cyntafanedig i Ann ac Elfyn Parry o Bentre Berw ond gynt o 12 Tre Gof Llanddaniel.
Llongyfarchiadau mawr i chi i gyd ar y newydd ddyfodiaid.

LLWYDDIANT ARTISTIAID Y PENTREF
Llongyfarchiadau i Jane Griffiths-Jones ,Carreg Ddyfnallt, ar gael yr anrhydedd o lun o’i heiddo wedi cael ei dderbyn igael ei arddangos yn rownd gyntaf Yr Academi Cambrian Brenhinol yng Ngonwy. Bydd y gwaith yn cael aei arddangos yng Nghonwy. Mae hyn yn tipyn o gamp, o be dwi’n ddeall. Da iawn, Jane!
Cofiwch alw draw yn Theatr Gwynedd cyn canol Chwefror i weld arddangosfa o luniau Sarah Southall, Colwyn. Bu Sarah yn trafod ei gwaith hefyd ar y y Sioe Gelf ar S4C cyn y Nadolig. Difyr iawn. Mae’n rhaid fod ardal Llanddaniel yn cynnig tipyn o ysbrydoliaeth i’r artistiaid yma!
LLONGYFARCHIADAU i Beti ac Alun Roberts , Bodlew, fydd yn dathlu eu Priodas Rhuddem ar Chwefror 28ain. Cofion gorau atoch eich dau.

GAIR O DDIOLCH
Dymuna Mrs Minnie Wilshire ddiolch galon am y cydymdeimlad, y caredigrwydd , y blodau a’r cardiau , a’r llu ymweliadau a dderbyniodd wedi marwolaeth ei hannwyl wr Joffre . Mae’r cyfan wedi bod o gymorth mawr iddi. Mae’n ddiolchgar iawn i’r meddygon yng Nghlinic Llanfair, i’r nyrsus cymunedol a’r gofalwyr ( o Cymorth Llaw) am eu gofal bendigedig o Joffre yn ystod ei waeledd.

Diolch i Mr W. Williams a Gwenan, Rose & Thistle, am eu trefniadau trylwyr ac am bob cymorth ganddynt yn ystod y cyfnod anodd yma. Diolch hefyd i’r Parchedig Philip Hughes am ei waith yn ystod y ddau wasanaeth, ac i’r organyddion. Diolch hefyd i Margaret Pen Bonc am greu’r dorch o flodau hyfryd iddynt. Diolch hefyd i bawb a gyfrannod at gronfa Achub y Plant er cof amdano.

LLONGYFARCHIADAU!
Roedd Meic ( gwr Bet Jones) yn dathu ei benblwydd yn 60 oed ar Ionawr 30ain . Tydi hi’n anodd coelio! Gobeithio eich bod wedi cael diwrnod i’w gofio. Meic yw un o ddosbarthwyr brwd Papur Menai, a’i wraig Bet wrth gwrs yn arfer gohebu ar ran y pentref am flynyddoedd lawer . ( Ac yn dal i fod o gymorth mawr i’r gohebydd newydd, rhaid i mi ddeud!) Mae Heulwen y ferch yn gweithio yn Abertawe.
Cofiwch daro’ch newyddion yn y bocs, neu gysylltu efo fi ar y ffôn, e-bost neu drwy sgwrs. Hwyl fawr tan hynny!

APEL: AM WYBODAETH
“Rwy'n paratoi llyfr ar gapeli Llanelli, ac mae angen gwybodaeth arnaf am un o weinidogion y dref. Bu'r Parchg John Camwy Evans yn weinidog Pendref, Caernarfon, cyn symud i Lanelli ym 1931. Mae'n debyg iddo fod y ffigwr amlwg ym mywyd cyhoeddus Caernarfon (yn gynghorydd lleol ac yn y blaen). Ar ol cyfnod hir yn y Sowth, dychwelodd i'r Gogledd ac i Ddinas Dinlle lle bu farw ym 1963. Fe'i claddwyd ym mynwent Cana, Llanddaniel. Pebai unrhyw un o ddarllenwyr Papur Menai a rhagor o wybodaeth amdano, buaswn yn ddiolchgar tu hwnt. Fe'i claddwyd yn yr un bedd a'i wraig, Emily, ac un arall, sef y Capten Emlyn Wynne. Un o fechgyn y Wladfa oedd Camwy, a'i rhieni yn wreiddiol o Sir Gaerfyrddin. Mae'n bosib bod rhai yng nghylch Llyn yn dal i'w gofio: bu'n pregethu yn gyson hyd ei farwolaeth. Diolch i unrhyw un a all gynorthwyo a phob dymuniad da i ddarllenwyr Papur Menai ar gychwyn blwyddyn newydd” Huw Edwards, BBC

Gellir cysylltu â gwefan y pentref sef neu gysylltu efo gohebydd Llanddaniel. Diolch yn fawr