Home. Books. Businesses. Guest Book. History. Kids Zone. Location. Newyddion. Photos. Search. Ysgol.
PAPUR MENAI              Mis Chwefror 2010            LLANDDANIEL FAB
Gohebydd: Mared Lewis Roberts  -    01248 422 133    www.llanddaniel.co.uk neu cofiwch am y bocs yn y siop.

Bu’r misoedd diwethaf yn fisoedd caled iawn iawn i sawl teulu yn y pentref oherwydd iddynt golli rhai annwyl.

Anfonwn ein cydymdeimlad cywiraf at y rhai sydd wedi cael profedigaeth lem, gan obeithio y cânt gryfder yn y misoedd sydd i ddod.

- Bu farw’r Athro Cedric Milner, Coedlys, ar y 3ydd o Ragfyr, yn 74 oed, wedi gwaeledd cymharol fyr. Estynnwn ein cydymdeimlad cywiraf at ei wraig Annis , ei feibion Sion ac Efan a’u gwragedd Janet a Iola, a’i wyrion Jacob, Sara, Elena, Llio ac Osian.

- Bu farw Mr Jeff Baker yn sydyn yn ei gartref 1 Tan Capel, wedi cyfnod reit hir yn yr Ysbyty. Cydymdeimlwn yn fawr ag Andrea ei wraig.

- Cydymdeimlwn hefyd â theulu Mr Graham, 7 Tan Capel, a fu farw yn sydyn ar Ragfyr yr 20ed. Cofion atoch.

- Anfonwn ein cydymdeimlad hefyd at deulu’r ddiweddar Mrs Morfydd James, Tyddyn Bach, yn 100 oed ar Ragfyr y 30ain. Roedd yn wraig i’r diweddar David Ieuan James , yn fam i Mari a Rhian , yn fam yngh nghyfraith i Ian a Dave, yn nain ac yn hen nain , ac yn chwaer i Janet. Rhoddwyd i orffwys yn Almondsbury.

- Anfonwn ein dymuniadau hefyd at Mrs Irene Jones ar golli ei chwaer yng nghyfraith yn Llanfairpwll.

- Cydymdeimlwn â chyn brifathro Ysgol Parc y Bont, David Edwards, a’i frawd John ar farwolaeth eu Mam Mrs Elizabeth Edwards, Llanfairpwll, yn ddisymwth ganol Ionawr. Cofion atoch yn eich hiraeth.

DIOLCH
Dymuna Stan ac Anna Griffith, 1 Tre Gof, ddiolch i bawb o bentrefwyr Llanddaniel a thu hwnt am eu caredigrwydd tuag atynt yn dilyn eu profedigaeth golli mam Anna ym Miwmares fis Hydref.
Gwerthfawrogwyd pob arwydd o gydymdeimlad yn fawr iawn.


GWELLHAD BUAN
Nid yw’r canlynol wedi bod yn teimlo’n dda o gwbwl yn ystod y misoedd diwethaf, a dymunwn y gorau iddynt, gan obeithio y byddent yn teimlo’n well yn fuan.

- Llinos Williams, 15 Plas Hen, sydd wedi treulio amser maith yn Ysbyty Walton yn ystod y misoedd diwethaf. Cofion atat, Llinos, ac at dy deulu wrth iddynt deithio yn selog i ymweld â thi.

- Mae Mrs Minnie Wilshire, 6 Plas Hen, mewn ysbyty yn Grantham, Swydd Lincoln ers cyn y Nadolig. Mae merch Mrs Wilshire yn byw wrth ei hymyl yn Grantham.

- Mrs Jean Griffith sydd wedi treulio cyfnod byr yn Ysbyty Gwynedd.

- Mr John Owen, 10 Tan Capel, sydd yn disgwyl cael galwad i fynd i Ysbty Glan Clwyd.

- Mrs Gail Kincaid, Ty’n Coed, sydd wedi bod yn sâl ar ôl syrthio’n egr ymhell cyn y Dolig.


PELI BONWS
21 Tachwedd (35)  Sian
28 Tach (8) Anti Sarah
5ed Rhagfyr (12) Nel Fon Williams
12 Rhagfyr (4)  - Llinos
19 Rhagfyr (35) Sian
26 Rhagfyr (30)  Sue Jones
2 Ionawr (18) – Mrs Thomas
9 Ionawr (25) – Arthur Hatton
16 Ionawr (25) – Arthur Hatton eto!
Adran yr Urdd Llanddaniel
Mae rhai o blant cynradd yr ardal sy’n aelodau o’r Urdd yn cyfarfod bob yn ail Nos Fawrth yn Ysgol Parc y Bont.  Roeddent yn brysur iawn cyn y Nadolig yn ymarfer ar gyfer Noson Garolau’r Urdd, a dechreuodd y tymor yn hwyliog bythefnos yn ôl wrth i’r plant gael cyfle i ddawnsio Salsa dan arweiniad Mrs Einir Coates.  Dwi’n siwr y byddwch chi’n brysur eto’n fuan yn dechrau ymarfer tuag at Eisteddfod yr Urdd!  Pob lwc i unrhyw un fydd yn cystadlu!


LLONGYFARCHIADAU
Mawr i Mr a Mrs Amlyn a Marian Parry, “Glandwr” ar ddod yn nain a taid unwaith eto. Ganed Eneas Daniel i Cerian y ferch a Bernhard yn Llanfairpwll, a dridiau yn ddiweddarach ganed Cian i Rhys a Gwen Lloyd Owen, eto yn Llanfairpwll!

Croeso mawr i’r cefndryd bach i’r byd, a llongyfarchiadau i bawb o’r teulu.


PENBLWYDD HAPUS iawn i Anna Griffith, 1 Tre Gof, oedd yn dathlu ei phenblwydd yn 60 oed ar yr 21ain o Ionawr.


CYMDEITHAS RIENI ATHRAWON YR YSGOL
Mae cyfle i bawb gael ymaelodi gyda Clwb 100 CRhA eto eleni.
Llynedd gwnaethpwyd digon o elw i sicrhau tripiau Nadolig i holl blant yn Ysgol.
£12 am y flwyddyn neu cyfraniad pro rata wedi hynny.
£15 punt i'r ennillydd / £10 i'r ail a £5 i'r trydydd bob mis.
Cysylltwch ar Ysgol am fwy o wybodaeth.
  
Yn ogystal â'r uchod cafwyd disgo Santes Dwynwen ar y 28ain o Ionawr oedd yn lwyddiant ysgubol! Diolch i bawb fu’n trefnu ac i bawb a ddaeth draw i ddawnsio!


TAIR DYLWYTHEN DEG

Efallai fod atgofion o’r Nadolig yn dechra pylu rwan, a’r trimings wedi setlo’n ôl yn y bocs yn yr atig ers mis neu fwy, ond dyma lun o dair geneth landeg a fu’n ymweld â Siop yr Efail cyn Dolig. Mae nhw’n edrych yn hynod o debyg ( o’r chwith i’r dde) i:

Lorraine ( Ein Postfeistres); Helen Parry ( Dynes y Bore Coffi) a Deborah ( sy’n helpu Lorraine yn y siop)

Tydyn nhw ddigon o sioe, y dair!  

Pob hwyl tan mis nesaf, a cofiwch adael i mi wybod am unrhyw gyfarchion neu newyddion am ein pentref bach tlws!