Home. Books. Businesses. Guest Book. History. Kids Zone. Location. Newyddion. Photos. Search. Ysgol.
PAPUR MENAI  Chwefror 2009 - LLANDDANIEL FAB

Yn gyntaf, hoffwn ddymuno Blwyddyn Newydd Dda i bawb o drigolion Llanddaniel ac i ddarllenwyr Papur Menai.
Gobeithio y bydd 2009 yn flwyddyn dda i bawb ohonom, ynte, er gwaetha’r rhagolygon economaidd stormus!

SALWCH
Mae tipyn o’r trigolion wedi bod yn dioddef o ffliw ac annwyd dros yr wythnosau diwethaf ac mae’r hen frech ieir aflwydd yn crwydro ac yn clwcian ymhlith ambell i aelod ifanc yn y pentref (mae hi wedi ymweld â tÿ ni hefyd gwaetha’r modd!)
Gobeithio bydd mis Chwefror yn fis gwell i bawb.

Bore Coffi “ Trigolion”  
Diolch i bob un a gefnogodd y Bore Coffi a gynhaliwyd yn Siop yr Efail ar y dydd Sadwrn cyn Dolig. Llwyddwyd i godi £63.50.
Diolch hefyd i’r merchaid a drefnodd y lluniaeth ac i bawb arall a gefnogodd mewn unrhyw ffordd.
Dyma restr o enillwyr y gwobrau:
Yr hamper mawr: Gwen
Yr hamper canolig: Mared
Yr hamper bach: Jackie Buckley
Y deisen Nadolig: Susan Jones

Codi arian at Tÿ Gobaith
Diolch yn fawr i bawb a brynodd blanhigion yn y siop. Llwyddwyd i godi £21 tuag at Tÿ Gobaith. Diolch yn fawr i Annis Milner, Coedlys, am gyfrannu’r planhigion ac am drefnu’r gwerthu.


Y stondin gacennau yn Siop yr Efail
Bydd Pat a’i chriw prysur yn agor y stondin ar fore Sadwrn y 14eg o Chwefror ac nid ar y 7fed .  
O hynny mlaen, fe’i cynhelir ar ddydd Sadwrn cyntaf y mis fel sy’n arferol.


LLONGYFARCHIADAU mawr i Mrs Magi Williams Craig Llan (“Anti Magi” i lawer!) ar ddod yn hen nain unwaith eto i fachgen bach arall, Dafydd Wyn.  Dymuniadau gorau i’r teulu i gyd.


GWELLHAD BUAN
Dymuniadau gorau i Mrs Gwyneth Owen , Glanrafon, sydd bellach yn ôl adref wedi cyfnod yn yr ysbyty.
Cofion hefyd at Mrs Megan Owen , 2 Tan Capel, sydd wedi bod yn Ysbyty Glan Clwyd cyn y Nadolig. Mae hi bellach yn gwella adra’.

Dymunwn wellhad llwyr a buan i chi’ch dwy.


PENBLWYDDI ARBENNIG
 Llongyfarchiadau i Siân Roberts Bodlew oedd yn dathlu penblwydd go arbennig ar Ragfyr y 26ain. Gobeithio dy fod wedi cael diwrnod gwerth chweil, Siân, a phob dymuniad da i ti.

 Roedd Mrs Margaret Clark , Argraig, yn dathlu ei phenblwydd yn 60 oed ar ddiwrnod Dolig. Roedd rheswm dwbwl i ddathlu eleni hefyd gan fod Richard a Margaret yn dathlu eu penblwydd priodas Rhuddem ar yr un diwrnod. Llongyfarchiadau mawr i chi eich dau ac mae’n siwr eich bod wedi cael diwrnod i’w gofio.  

 Llongyfarchiadau mawr i Mrs Ellen Parry 10 Maes Gwyn oedd yn dathu ei phenblwydd yn 90 oed ar Ionawr 10fed.

 Anfonwn gyfarchion hefyd at Mrs Wilshire 6 Plas Hen oedd yn dathlu ei phenblwydd yn 92 oed ar Ionawr y 17eg.


PROFEDIGAETH
Cydymdeimlwn yn ddiffuant â’r canlynol sydd wedi colli anwyliaid dros gyfnod y Nadolig a Ionawr.
- Teulu Llys Lew ar golli Mr Robert Farey ar y 9ed o Ragfyr.
- Diane 17 Tan Capel sydd wedi colli ei Mam cyn y Nadolig
- Mr a Mrs Gwilym a Jill Williams 6 Tan Capel ar eu profedigaeth o golli’r ddwy efaill fach Faith a Hope ar ôl iddynt golli’r frwydr wedi’r lawdriniaeth astrus i’w gwahanu. Anfonwn ein cofion hefyd at rieni a chwaer y ddwy sef Aled, Laura a Carly.
- Chris Jones Carreg Ddyfnallt a’r teulu ar golli llys-dad Chris ddiwedd y flwyddyn.
- Sue Lloyd a’i gwr Raymond a’r efeilliaid bach ar golli mam Sue yn sydyn ganol Ionawr.
- Gwyn Evans Boston House a’r teulu ar golli modryb Gwyn .

GAIR O DDIOLCH
Dymuna Mrs Hilda Brown estyn gair o ddiolch. Mae Mrs Brown yn awr yn yw yng Nghartref Plas Garnedd Llanfairpwll ond gynt o 15 Tan Capel Llanddaniel. Dymuna Mrs Brown ddiolch yn gynnes iawn am y llu cardiau ac anrhegion hyfryd a dderbyniodd dros y Nadolig, ac am yr ymweliadau mynych gan ffrinidau a theulu. Dymuna hefyd ddiolch i staff Plas Garnedd am y gofal a’r careigrwydd tuat ati. Hoffai anfon ei dymuniadau gorau a dymuno Blwyddyn Newydd Dda i bawb.
Dwi’n siwr ein bod ninnau yn dymuno’r gorau iddi hithau a gobeithio y bydd yn teimlo’n well pan wêl y rhifyn yma olau dydd.  

AELWYD YR URDD
Mae Aelwyd yr Urdd wedi dechrau eto pob yn ail nos Lun yn yr ysgol, dan arweiniad Mrs Sian Owen.
Daeth Linda o Swyddfa’r Urdd draw ddechrau Ionawr i gynnal sesiwn o gemau a hwyl. Roedd y plant wrth ei boddau, ac mae’r Aelwyd yn ddiolchgar iawn iddi am ei hamser ac am ei chefnogaeth hi ac Eryl y trefnydd sirol bob amser.

Cynhaliwyd “Disgo Dwynwen” hefyd i aelodau Urdd Llanddaniel ar Ionawr 23ain a chafwyd hwyl fawr yn fanno.

Edrychwn ymlaen at gynrychiolaeth o’r Aelwyd yn yr Eisteddfod Gylch yn Ysgol David Hughes ar y 7fed o Fawrth, ac yn y gystadleuaeth Celf a Chrefft yn Nghanolfan Ucheldre Caergybi. Pob hwyl i bawb fydd yn cystadlu. Manylion i ddilyn!