Home. Books. Businesses. Guest Book. History. Kids Zone. Location. Newyddion. Photos. Search. Ysgol.
PAPUR MENAI  NEWYDDION EBRILL 2009
Gohebydd: Mared Lewis Roberts

Fel dwi’n ysgrifennu hwn, mae’r haul yn tywynnu a’r byd yn blaguro o’n cwmpas. Tydi hi’n dda gweld y Gwanwyn ar ei ffordd o’r diwedd!

Cofiwch anfon unrhyw newyddion neu negeseuon ataf rhywsut ne’i gilydd, er mwyn i bawb gael clywed hanes Llanddaniel .

LLWYDDIANT CERDDOROL
Llongyfarchiadau mawr i Bronwen Evans ,Boston House, ar yr anrhydedd o ennill gwobr prif offerynwr yng Ngystadleuaeth “Melodi Araf” i offerynnau pres Gogledd Cymru a gynhaliwyd yn Galeri Caernarfon ddechrau Mawrth. Dyna gamp!
Cafodd ei chwaer Bethan hefyd cryn lwyddiant , heb anghofio Gwyn y tad hefyd wrth gwrs, a Fred y taid!
Da iawn hefyd i Iddon am wneud yn dda yn ei gystadleuaeth yntau yn chwarae’r cornet dan 12.

CYNGERDD RHANBARTH MoN
Llongyfarchiadau i’r canlynol am berfformio mor dda yn y gerddorfa yng Nghyngerdd Rhanbarth Môn o Wasanaeth Ysgolion William Mathias ar Fawrth 18:
Sara Pigott (ffliwt), Catrin Round ( oboe) , Fiona Coutts (ffliwt) , Elis Roberts
(clarinet).

Enillodd Gwion ap Rhobert y wobr am gyfraniad sylweddol i gerddoriaeth yng nghategori’r offerynnau pres. Mae Gwion yn fab i Gwenda a Robert Healy. Roedd gan Robert waith trin ceir Parc Busnes Daniel tan yn ddiweddar iawn) Llongyfarchiadau mawr iddo.

Bydd y sesiynau ymarfer yn ail ddechrau fis Medi.  


LLWYDDIANT YN YR URDD
Llongyfarchiadau mawr iawn hefyd i Catrin Round a ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth ar gyfer offerynnau chwyth yn Eisteddfod Cylch yr Urdd. Pob hwyl iddi yn y rownd rhanbarthol a gynhelir yn Ysgol Syr Thomas Jones. Cafodd Catrin lwyddiant y llynedd wrth fynd ymlaen i’r rownd genedlaethol yn chwarae’r oboe.

Daeth Catrin hefyd yn ail am waith celf a chrefft yn Eisteddfod yr Urdd, am ddarn o gelf 3D ar y thema “Arwain.”


Da iawn Catrin a llongyfarchiadau hefyd i Ffion Angell a Gwenllian Owen a gystadlodd ar yr unawd , ac i bawb arall a gystadlodd mewn rhyw ffordd ne’i gilydd yn yr Urdd, yn sgwennu stori neu’n gwneud gwaith Celf a Chrefft.

Da iawn chi!


PROFEDIGAETH
Ar Chwefror 28ain, bu farw Mr Robert John Jones ,Carreg Ddyfnallt gynt, yng
Nghartref Nyrsio Bryn Llifon ym Mangor yn 90 oed. Yr oedd yn frawd i’r diweddar Maggie ac Annie. Mae’n siwr fod llawer iawn o drigolion cynhenid y pentref yn cofio’r teulu yn annwyl iawn tra roeddent yng Ngharreg Ddyfnallt.
Cydymdeimlwn â’r teulu yn eu profedigaeth.

SIOP YR EFAIL A’R SWYDDFA BOST
Bydd y siop a’r swyddfa bost yn newid dwylo yn ystod mis Ebrill. Mae Kath Price yn ymddeol ar ôl bod yn bost feistres ac yn rhedeg y siop am dair blynedd a hanner.  Dymunwn y gorau i Kath yn y bennod nesaf yn ei hanes, gan ddiolch yn fawr iddi am ei gwasanaeth i’r pentref. Pob hwyl.
Hoffem groesawu Lorraine Williams fydd yn cymeryd yr awennau yn lle Kath. Mae Lorraine yn adnabyddus i lawer yn y pentref fel gwraig Gareth a mam Cameron. Lorraine a Gareth sydd hefyd yn gweithio fel wardeiniaid Tan Capel gan fod yn gefn ac yn gymorth mawr i’r preswylwyr. Yn ogystal, mae Lorraine wedi bod yn weithgar dros ben yng  Nghlwb Ieuenctid yn y pentref.

Dymuniadau gorau i Lorraine yn ei swydd newydd, a dwi’n siwr y bydd yn cael pob cefnogaeth gan bobol y pentref.


CROESO...
i Karen a Phil sydd yn dod i fyw i rhif 27 Plas Hen o Gaerwen. Mae Karen yn ferch i Raymond a Margareth Tyddyn Uchaf, Gaerwen. Croeso atom i’r pentref, a gobeithio byddwch yn hapus iawn yma.

Rydym hefyd yn croesawu Mr Morris Williams yn ôl i Tan Capel wedi cyfnod yn byw i ffwrdd. Bellach mae Mr Williams wedi ymgartrefu yn rhif 17. Dymuniadau gorau iddo yntau.


GWELLHAD BUAN
Hoffem ddymuno gwellhad llwyr a buan i Mrs Jean Griffith 2 Maes Gwyn sydd wedi treulio ychydig o amser yn Ysbyty Gwynedd. Mae hi bellach yn ôl adra’. Dymuniadau gorau, a gobeithio byddwch yn teimlo’n holliach yn fuan iawn, Jean.

Anfonwn ein dymuniadau gorau hefyd i Mrs Irene Jones sydd wedi bod yn Ysbyty Gwynedd yn derbyn llawdriniaeth ar ei llygad. Gobeithio byddwch yn teimlo tipyn gwell erbyn i chi ddarllen hwn, Mrs Jones.

Dymuniadau gorau hefyd i Llinos Williams 15 Plas Hen oedd wedi derbyn llawdriniaeth ar Fawrth 19. Gobeithio dy fod yn dwad at dy hun wedi dy lawdriniaeth egr, Llinos, ac y byddi’n teimlo’n well yn fuan iawn.

Cofion gorau at bawb arall sydd wedi bod yn cwyno yn ystod y mis neu ddau diwethaf..
.

PRIODAS
Priodwyd Eryl a Hefin Owen , Afallon, ar ddydd Gwener Chwefror 27 yn Eglwys San Mihangel Gaerwen. Cynhaliwyd y brecwast priodas yng Ngwesty Meifod, Bontnewydd.
Llongyfarchiadau mawr i’r ddau a phob dymuniad da ar gyfer y dyfodol.

Dymuniad y ddau oedd derbyn pres tuag at dau achos da sydd wedi bod yn agos iawn at galon y ddau yn dilyn damwain Hefin y llynedd.
Llwyddwyd i godi mil o bunnau i gyd, £500 tuag at Ambiwlans Awyr a £500 tuag at Uned Gofal Dwys Ysbyty Gwynedd.

Hoffai Eryl a Hefin ddiolch i bawb am eu haelioni tuag at y ddau achos teilwng yma.

Dyma lun o Eryl a Hefin yn cyflwyno un o’r sieciau i’r Ambiwlans Awry ac i’r Uned Gofal Dwys yn Ysbyty Gwynedd.


PENBLWYDD ARBENNIG
Mae dau o bobol ifanc y pentref wedi dathlu penblwyddi go arbennig o fewn dyddiau i’w gilydd!
Dathlodd Nia Hughes ( merch Helen ac Em, a chwaer Sion) ei phenblwydd yn 21ain ar Fawrth 19eg.
Yna ar Fawrth 21ain, roedd Aron Morris Drogan hefyd yn dathlu ei benblwydd yn un ar hugain. Mae Aron yn fab i Bethan ac Ifan Morris ac yn frawd mawr i Nathan ac Elsa.
Llongyfarchiadau mawr i chi a gobeithio eich bod wedi cael diwrnod gwerth chweil. Cofion gorau at y dyfodol.  ARTIST YN Y PLASDAI
Mae Sarah Southall Colwyn, ar hyn o bryd yn un o’r artistiaid sy’n arddangos ei gwaith yn rhai o dai’r Ymddireidolaeth Genedlaethol . Mae’r arddangosfa ymlaen ym Mhlas Newydd tan Ebrill 25ain, ac wedyn yn symud i Gastell Penrhyn ar gyfer mis Mai. Tirlun Cymru yw’r symbyliad ar gyfer ei gwaith trawiadol.

Fe gofiwch i ni sôn am Sarah ar ôl iddi arddangos ei gwaith ar y rhwydwaith drenau tan ddaear yn Llundain.

Cofiwch alw draw os cewch chi amser.

Da iawn ,Sarah.