Home. Books. Businesses. Guest Book. History. Kids Zone. Location. Newyddion. Photos. Search. Ysgol.
PAPUR MENAI     NEWYDDION EBRILL 2008  

Gohebydd: Mared Lewis Roberts  01248 422 133

Brysiwch wella
Deallwn fod Mrs Hilda Brown wedi cael cyfnod yn Ysbyty Gwynedd ar ôl syrthio yn ei chartref. Dymunwn y gorau iddi a gobeithio ei bod yn teimlo’n well.

Mae Mrs Bet Jones bellach adra o Ysbyty Gwynedd ar ôl cael triniaeth ar ei phenglin. Gobeithio ei bod yn dwad at ei hun yn ddel ac yn gwella’n dda. Dymuniadau gorau iddi. (Gweler nodyn gan Bet nes ymlaen hefyd)

Anfonwn ein dymuniadau gorau hefyd at Mrs Sarah Roberts (Anti Sarah i lawer!) 8 Tan Capel sydd yn gwella ar ôl llawdriniaeth.
Cofion gorau atoch Anti Sarah, a gobeithiwn eich gweld yn cerdded o gwmpas y pentref eto’n fuan.

Mae Mr Hefin Owen Afallon bellach yn ôl adra wedi cyfnod o dros fis yn yr ysbyty yn dilyn damwain. Cymrwch bwyll wrth wella’n iawn.

Deallwn nad yw Mr Arthur Hatton na Mrs Iona Hatton Nyth Dryw yn rhy dda ar hyn o bryd. Cofion gorau atynt.

Dymunwn wellhad buan i bawb.


CYDYMDEIMLO
Mae Nansi Carr Tre Gof wedi colli ei chefnder ym Mangor, ac yntau yn ei dridegau yn unig. Cofion atoch yn eich colled fawr.

Bu farw Mr Tom Hughes o Drem Eryri Llanfairpwll yn ddiweddar. Arferai fyw yn Nhy Capel Cefn Bach Llanedwen am flynyddoedd lawer. Cydymdeimlwn â’r teulu sydd yn dal i fyw yn y gymuned.


CLWB IEUENCTID
Cafwyd ymweliad yn y Clwb gan yr heddwas gymuned leol PC Eira Hughes i siarad am waith yr heddlu yn gyffredinol ac am beryglon cyffuriau yn arbennig. Gwnaethpwyd cryn argraff ar y bobol ifanc niferus oedd yno, a gobeithio wir y bydd ei rhybuddion yn aros efo nhw am byth.

Trefnwyd trip i Ganolfan Sglefrio ar iâ Deeside* ar Fawrth 28ain
a cafwyd hwyl garw.

Cafwyd ymweliad hefyd â’r Wyl Gelfyddydol ar faes Mona i gael gweld y gwaith yno.

Bydd y Clwb rwan yn cau tan fis Medi. Diolch i Lisa a Lorraine am eu gwaith ac i’r bobol ifanc am gefnogi.


PELI BONWS
Enillwyr y mis diwetha:
Chwefror 23 – Andy baker ( rhif 37)
Mawrth 1 – Llinos (rhif 4)
Mawrth 8 – Alan Parr (9)
Mawrth 15 – Kevin Pen Bonc (rhif 29)


PENBLWYDDI ARBENNIG
LLONGYFARCHIADAU mawr i Mr Glyn Thomas , Tyddyn Drain oedd yn dathlu cyrrraedd Oed yr Addewid fis Chwefror. Gobeithio eich bod wedi cael diwrnod i’w gofio, Mr Thomas.


LLONGYFARCHIADAU hefyd i Gwenllian Morris Maes Gwyn sydd yn dathlu ei phenblwydd yn 30 ar Ebrill 23ain. Gobeithio cei ditha’ benblwydd bendigedig, Gwenllian.


CWM DERI
Roedd yn braf iawn cael gweld Aaron Morris yn actio ym Mhobol Cwm am yr ail waith ddiwedd Chwefror. Roedd Aaron yn chwarae rhan Ifan, hanner brawd Kevin yn y caffi, a mab i Nanis Furlong os yda chi’n ei chofio hi. Cafwyd perfformiad penigamp ganddo, a gobeithio wir y gwelwn Aaron eto’n fuan ar y sgrin fach neu ar lwyfannau Cymru.


AELWYD YR URDD
Llongyfarchiadau gwresog iawn i Catrin Round Cwr Du a ddaeth yn gyntaf ar chwarae’r oboe yn y Steddfod Gylch ac eto wedyn yn yr Eisteddfod Sir. Campus, wir! Bydd yn fflio fflag Aelwyd Llanddaniel yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Sir Conwy ddiwedd Mai. Da iawn hi a phob lwc!
Bydd cyfarfodydd yr Aelwyd yn dechrau ar ôl y gwyliau Pasg.


AGOR Y DRWS AR ARTISTIAID
Fel rhan o Wyl “Wythnosau Celf” Ynys Môn, roedd rhai artistiaid lleol ac oriel leol ymhlith y rhai oedd yn agor eu gweithdai i’r cyhoedd ac yn cynnig cyfle hefyd i bobol brynu’r gwaith.
Roedd Oriel Daniel ar agor am bythefnos, hefyd gweithdy Jane Griffiths-Jones yng Ngharreg Ddyfnallt  a gweithdy Helen Lopez yn Nhy Capel Cefn Bach yn Llanedwen.
Dyma’r bumed flwyddyn i’r cynllun yma fod ar waith.
Gobeithio eich bod wedi cael cyfle i alw draw!


GAIR O DDIOLCH
Hoffai Mrs Bet Jones Plas Hen a’r teulu ddiolch o galon i bawb a fu mor garedig wrthi yn dilyn ei llawdriniaeth diweddar yn Ysbyty Gobowen. Mae’n ddiolchgar iawn am y llu o gardiau anrhegion a blodau a derbyniodd, a’r ymweliadau a’r galwadau ffôn di-ri. Diolch o galon i bawb.