Home. Books. Businesses. Guest Book. History. Kids Zone. Location. Newyddion. Photos. Search. Ysgol.
PAPUR MENAI    NEWYDDION EBRILL 2010    Gohebydd: Mared Lewis Roberts

01248 422 133       www.llanddaniel.co.uk       neu cofiwch am y bocs yn y siop.

Diolch i bawb sydd yn dwad ataf efo newyddion neu’n gadael negeseuon a hanesion yn y bocs yn y siop. Cofiwch roi gwybod i mi am unrhyw gyfarchion neu straeon difyr o’r pentref.  

GENEDIGAETH
LLONGYFARCHIADAU mawr i Dawn a Mathew, Angorfa, ar enedigaeth eu merch fach, Chloe, ganol Chwefror. Mae Chloe fach yn wyres i Susan a Vaughan Jones , Maes Gwyn, ac yn or-wyres i Grési Griffiths. Llongyfarchiadau i’r teulu i gyd.


CROESO i’R PENTREF i’r canlynol sydd wedi ymgartrefu yn ein plith:  
- i Lesely Haggis sydd wedi symud i 18 Tan Capel o Lanfairpwll.
- I Len a Pat Griffiths, sydd wedi symud i 7 Tan Capel . Mae Pat yn chwaer i Gareth “Siop yr Efail”, gyda llaw!

Gobeithio y byddwch yn hapus iawn efo ni yn Llanddaniel.


BRYSIWCH WELLA
- Nid yw John Owen 10 Tan Capel wedi bod yn rhy dda yn ddiweddar. Dymunwn y gorau iddo gan obeithio y bydd yn teimlo’n well yn fuan.
- Felly hefyd ein dymuniadau i Brian Roberts, 12 Tan Capel, yntau wedi bod yn cwyno yn ddiweddar.
- Cofion gorau a dymuniadau i Mrs Winifred Morris, Llain yr Haf, sydd wedi treulio cyfnod yn yr ysbyty, ond sydd bellach wedi cael dod adra’.
- Mae Bet Jones hefyd yn clywed gair i gael mynd i’r ysbyty am driniaeth yn fuan. Cofion ati hitha.


PENBLWYDDI ARBENNIG
Dathlodd Sharon , 6 Tre Gof, benblwydd go arbennig ar ddechrau’r mis, a chafwyd parti i ddathlu’r achlysur. Cofion gorau a dymuniadau hwyr. Gobeithio fod y dathliadau wedi mynd lawr yn dda.


CYDYMDEIMLO
Anfonwn ein cydymdeimlad at Mrs Marilyn Davies, Stád Plas Hen, sydd wedi colli ei mam oedd wedi cartrefu ger Caerfyrddin. Roedd yn fam yng nghyfraith i Bert ac yn nain i Darren a Gareth.

Hefyd, cydymdeimlwn â Mr a Mrs Arthur Hatton, Nyth y Dryw sydd wedi dioddeg dau brofedigaeth yn ddiweddar. Collodd Arthur gyfneither ym Manceinion a hithau namyn 52 oed, a bu farw cefnder i Iona yn ochrau Caergybi.


LLONGYFARCHIADAU mawr i Ruth Davies, Tÿ’r Defaid, sydd wedi llwyddo yn ei phrawf gyrru . Da iawn ti, Ruth, a pwyll pia hi, cofia!


AELWYD YR URDD
Llongyfarchiadau i gór Aelwyd Llanddaniel am ganu mor ardderchog yn yr Eisteddfod Gylch yn Ysgol David Hughes yn ddiweddar, gyda sylw pob un ei hoelio ar Anti Anona eu harweinydd!

Cafodd yr Aelwyd drydydd wedyn yn yr Eisteddfod Sir.

Da iawn chi, blant. Flwyddyn nesaf amdani, rwan!

Llongyfarchiadau i’r unigolion canlynol a wnaeth yn dda iawn hefyd yn yr Eisteddfod Cylch a’r Eisteddfod Uwchradd:
- Megan Round, 3ydd ar y chwythbrennau yn yr Eisteddfod Cylch
- Catrin Round , 2ail ar y chwythbrennau yn Eisteddfod Sir (Uwchradd)
- Elis Roberts, 3ydd ar y Llefaru yn yr Eisteddfod Sir (Uwchradd)
Roedd Elsa Morris ac Elis ac Iddon Roberts hefyd yn llwyddiannus fel rhan o gorau a phartíon, a byddent yn mynd i gynrychioli’r ynys yn enw Ysgol David Hughes, Aelwyd Menai ac Aelwyd yr Ynys.

Cafwyd llwyddiant hefyd yn y gystadleuaeth Celf a Chrefft drwy’r Sir, sef:
- 3ydd        Gwenllian Owen  - Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
- 2il           Alaw Scott         - Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
- 3ydd       Megan Elizabeth Round  - Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6

Llongyfarchiadau i bawb ohonoch, a diolch i bawb fu’n hyfforddi ac yn cefnogi!


GWAITH ATGYWEIRIO’R LANFA GARREG YM MOEL Y DON

Mae Cyngor Ynys Món wedi clustnodi £80,000 ar gyfer gwella’r cyfleusterau presennol ym Moel y Don mewn ymgais i ddenu mwy o bobol leol ac ymwelwyr i ddefnyddio’r arfordir.

Mae’r gwaith ym Moel y Don yn cynnwys atgyweirio a gwella’r lanfa garreg bresennol , ac mae arddangosfa o’r cynlluniau wedi cael ei arddangos yn Siop yr Efail Llanddaniel ar y 18fed o Fawrth, ac yn Neuadd Gymunedol Brynsiencyn hefyd

Pwrpas yr arddangosfa oedd codi ymwybyddiaeth y cyhoedd am Brosiect Amgylchedd Arfordirol Ynys Món, ac i roi gwybod i bobol leol fod y gwaith yn mynd ymlaen yn yr ardal. Bydd hyn yn creu cyfleoedd gwell a mwy diogel i bobol gae, mynediad i’r arfordir ym Moel y Don.

Mae’r cynllun i wella’r isadeiledd arfordirol yn ran o Brosiect £5.6 miliwn Amgylchedd Arfordirol  Cyngor Sir Ynys Môn. Mae’r cynllun wedi ei ariannu gan Gynllun Rhaglen Gydgyfeiriant Ewrop, Adran yr Economi a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru (yn cynnwys y rhaglen Môn a Menai) , Cronfa “Arian Cyfatebol a Dargedir” Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chyngor Sir Ynys Môn.  

Dechreuodd y gwaith ar Chwefror 8fed a disgwylir iddo barhau tan diwedd Ebrill.


PELI BONWS Clwb Cyfeillion Llanddaniel:
Enillwyr y mis:
6 Mawrth – Avril ( rhif 43)
13 Mawrth – Gladys ( rhif 47)