Home. Books. Businesses. Guest Book. History. Kids Zone. Location. Newyddion. Photos. Search. Ysgol.
Esgid Wag gan Mared Lewis o Landdaniel

Nofel afaelgar am wewyr personol gwr a gwraig sy'n ymdrechu i ymdopi â dirgelwch diflaniad ei hunig ferch chwe oed ddeng mlynedd ynghynt ac am y straen emosiynol o ofalu am berthynas hyn sy'n dioddef o glefyd Alzheimers.

A gripping novel about the personal anguish of a husband and wife who are struggling to cope with the mysterious disappearance of their six year-old only daughter ten years previously, and of the emotional strain of caring for an aged relative who is suffering from Alzheimer's disease.

Adolygiad Gwales
Nofel gyntaf Mared Lewis yw Esgid Wag, ac ynddi mae’r awdur yn olrhain hanes dirywiad perthynas Ian a Joyce Parry ar ôl i’w merch fach, Mali, cael ei chipio o’r ardd a diflannu. Yn anffodus, mae’r sefyllfa yma yn un sy’n bur gyfarwydd inni bellach ac mae’r awdures yn gwneud ymdrech ddewr i ddisgrifio goblygiadau a sgil-effeithiau hyn ar y teulu. I gawlio pethau ymhellach, mae Joyce yn gorfod ymdopi â’i mam sydd wedi dod i fyw at y cwpwl ac sydd bellach yng nghrafangau’r salwch ‘Alzheimers’. Taith, mewn sawl ystyr, gawn ni yng ngweddill y nofel sy’n olrhain y newidiadau anochel a’r dyheu am ddianc a ddaw o’r fath wasgfa.

Mae’r nofel wedi ei rhannu'n benodau byrion, a’r rheini'n cael eu clustnodi gydag enw cymeriad sy’n osgoi unrhyw ddryswch wrth neidio o gymeriad i gymeriad ac o leoliad i leoliad. Mae’r nofel hefyd yn cyflymu i raddau wrth i un digwyddiad arwain at un arall sy’n adlewyrchu'r ‘stasis’ mae’r ddau gymeriad wedi ei gyrraedd ar ddechrau’r stori wrth iddyn nhw fethu â chau pen y mwdwl yn emosiynol ar ddiflaniad eu merch.

Ceir arddull eglur a hawdd ei ddarllen gydag ambell i ddisgrifiad gwych e.e. ‘minlliw fel bwledi ar y seidbord’, ac mae gan yr awdur y gallu i ddarlunio’r berthynas rhwng Joyce a’i mam gyda thosturi a gonestrwydd. Ceir darlun hyfryd a phoenus o’r fam yn dawnsio yn yr ystafell fyw a Joyce yn ei gwylio gan ryfeddu ati, sy’n ymgorffori’r newid byd sydd wedi dod i ran y ddwy.

Cawn hefyd weld effaith arbenigedd yr awdures i ysgrifennu ar gyfer y sgrin yn y nofel wrth iddi dynnu ein sylw fel camera i ambell i fanylyn fan hyn a fan draw e.e. ‘Tu allan roedd yr eira’n dechrau disgyn eto, yn dawel urddasol yn erbyn y duwch, ac yn graddol lynu ar doeau’r fania’.

Yn bersonol, teimlwn bod cymeriad Rhian, sy’n ymgorffori ymyrraeth y cyfryngau yn y nofel, braidd yn unochrog, a’r cyd-ddigwyddiadau wrth i’r stori garlamu tuag at ei therfyn yn gallu bod yn anodd eu credu. Gan ’mod i wedi mwynhau’r astudiaeth gymaint, byddwn wedi hoffi i’r awdur gymryd ei hamser a threiddio’n ddyfnach i’r sefyllfa gymhleth hon. Mân feirniadaethau yw’r rhain, fodd bynnag, mewn nofel gyntaf hyderus, ac edrychaf ymlaen at ddarllen llawer mwy gan Mared Lewis.

Adolygiad oddi ar
www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

Review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Click Here to purchase

(external site not associated with Llanddaniel.co.uk)
Esgid Wag gan Mared Lewis - Llanddaniel Esgid Wag gan Mared Lewis - Llanddaniel Previous. Next.