Home. Books. Businesses. Guest Book. History. Kids Zone. Location. Newyddion. Photos. Search. Ysgol.
Ffair Sborion gan Mared Lewis o Landdaniel

Stori newydd i apelio at blant 7-9 oed gan yr awdures o Fôn, Mared Lewis. Lluniau deniadol gan Gillian F. Roberts. Mae'n ddiwedd tymor yr haf ac yn amser ffair eto yn Ysgol Pen Clip. Druan â Dewi - mae pob tegan yn bwysig iddo, ac mae'n gas ganddo feddwl am ffarwelio â nhw a'u rhoi ar y stondin deganau!

A new story which will appeal to 7-9 year olds by the Anglesey author, Mared Lewis. Attractive illustrations by Gillian F. Roberts. The end of the summer term is approaching and it's time for the fair at Ysgol Pen Clip. Poor Dewi - every toy is precious to him, so how can he give away something for the toy stall!

ISBN: 9781855967625 Publisher: Dref Wen, Caerdydd .   

Adolygiad Gwales
ae’r awdur wedi cynllunio’r stori hon yn ofalus. Mae’n llyfr hyfryd i blant sydd wedi meistroli’r grefft ac sydd nawr yn dechrau cael blas ar ddarllen. Mae’r iaith yn syml ac eto’n safonol a chyfoethog. Hoffais yn fawr y disgrifiad ym mhennod 5: ‘Roedd y paent glas ar y drws wedi dechrau plicio i ffwrdd a thyfai eiddew gwyrdd yn drwch dros y cyfan.’ Mae’r stori yn frith o ansoddeiriau ymestynnol fel 'cnotiog', 'melfedaidd', 'tila', 'euraid' ac 'unllygeidiog' ac yn cynnwys llawer o idiomau a phriod-ddulliau pwrpasol.

Hoffais ddatblygiad y stori, a sut roedd Dewi, ar ôl bod mewn cyfyng-gyngor ynglŷn â’r teganau, yn meddwl ei fod wedi datrys ei broblem, ond dyw pethau ddim yn digwydd fel y gobeithiai Dewi! Mae yma gyfeiriad ethnig hyfryd at Mrs Oka a’r efeilliaid a chyffyrddiad doniol ar dudalen 17 pan sonnir am gi Yncl Wil. Mae’r awdur wedi llwyddo i gyfleu'r berthynas arbennig rhwng Dewi a’i chwaer Lili ac â’i fam yn gelfydd. Mae’r hen wraig ddienw yn gymeriad cryf iawn, ac mae'r dylanwadau benywaidd ar Dewi yn amlwg! Daw tro annisgwyl ar ddiwedd y stori; mae Dewi yn sylweddoli bod chwarae a threulio amser gyda’i ffrindiau a’i gyfoedion erbyn hyn wedi disodli ei gyfnod o chwarae gyda’i deganau, cyfnod sydd bellach wedi mynd heibio.

Gall pob plentyn uniaethu â’r emosiynau a’r digwyddiadau yn y stori hon, gan roi cyfle i athrawon ddefnyddio’r deunydd mewn gwersi addysg bersonol a chymdeithasol.

Mae’r clawr yn atyniadol, trueni nad oes yna luniau lliw y tu mewn i’r llyfr. Llyfr da i bob ysgol a chartref.

Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.
A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Ffair Sborion gan Mared Lewis - Llanddaniel
Click here to purchase   (site not associated with Llanddaniel.co.uk)
Next.