Home. Books. Businesses. Guest Book. History. Kids Zone. Location. Newyddion. Photos. Search. Ysgol.
PAPUR MENAI - Newyddion mis Gorffennaf 2009

Gohebydd: Mared Lewis Roberts   Dyma sut i gyfrannu:
01248 422 133, mared@egin.co.uk , neu’r bocs yn y siop

PENBLWYDDI ARBENNIG

MRS MORFYDD JAMES TYDDYN BACH YN 100 OED!
Bydd Gorffennaf 18fed yn ddiwrnod arbennig iawn iawn yn Nhyddyn Bach wrth i Mrs James ddathlu ei phenblwydd yn 100 oed.
Darllenwch mwy o’i hanes ar ddiwedd yr erthygl yma.

Llongyfarchiadau mawr iawn i chi Mrs James a gobeithio y cewch ddiwrnod i’w gofio yng nghmwni teulu a ffrindiau.

Mae MRS GLENYS MORRIS Y Wenllys hithau yn dathlu penblwydd arbennig iawn ym mis Gorffennaf. Gobeithio y cewch chithau ddiwrnod gwerth chweil, Mrs Morris.


BABI NEWYDD
Llongyfarchiadau mawr i Nerys  a Geraint Blackshaw Plas Hen ar enedigaeth eu cyntaf anedig sef hogyn bach o’r enw Owain Elis.
Cofion gorau atoch i gyd yn deulu bach newydd.


GWELLHAD
Mae amryw o’r pentref wedi bod yn dioddef yn ddiweddar.
Dymuniadau gorau i Mrs Minnie Wilshire 6 Plas Hen sydd wedi derbyn llawdriniaeth ar ei llygad yn Ysbyty Gwynedd ar Fehefin 25ain.

Mae Dr Neil Trevor Jones hefyd wedi treulio ychydif ddiwrnodau yn yr ysbyty gydag anhwylder ar ei wddw, a Manon Jones ei ferch yng nghyfraith (gwraig Gareth Iwan) hithau hefyd gyda’r un anhwylder. Mae’n dda cael nodi fod y ddau yn well o lawer erbyn hyn.

Cofion at Rhys Roberts (mab Mark a Nia) sydd a'i fraich mewn sling ar ol ei brifo. Gobeithio fyddi di'n well yn fuan iawn.

Mae Mrs Margaret Lloyd hefyd yn gwella wedi codwm.

PROFEDIGAETH
Cydymdeimlwn yn ddiffuant â’r canlynol sydd wedi colli anwyliaid yn ddiweddar:

Mrs Megan Owen 2 Tan Capel ar golli ei chwaer Mrs Jane Elizabeth Jones a gafodd ei geni a’i magu yn Drogan. Roedd Mrs Jones yn chwaer i’r diweddar Alice, Henry ac Evan Morris Llain yr Haf. Cydymdeimlwn felly hefyd â chwaer yng nghyfraith Mrs Jones sef Mrs Winifred Morris Llain yr Haf .  

Mrs Pauline Desch sydd wedi colli ei thad yn ddiweddar.

Mr Vernon Hughes a’i briod Gwen, 18 Tan Capel, ar eu profedigaeth o golli Mr William John Hughes yng Nghartref Glan Rhos Brynsiencyn ( gynt o Trem Eryri Llanfairpwll) ar y 5ed o Fehefin. Roedd Mr Hughes yn ddipyn o fardd ac yn cyfrannu ambell waith i Bapur Menai.

Y Cynghorydd Eifion Jones a Mrs Jones ar farwolaeth mam Mrs Jones yn Y Gaerwen ar y 18fed o Fehefin.

Mrs Eryl Owen, Afallon, sydd wedi colli ei modryb , chwaer ei mam, yn Llangernyw.

Cofion atoch i gyd yn eich hiraeth.


DIOLCH
Dymuna Vernon a Gwen 18 Tan Capel ddiolch i drigolion y pentref am eu caredigrwydd yn dilyn marwolaeth tad Vernon yn Llanfairpwll.

PELI BONWS Y MIS
Mae pob rhif a ddewisir yn £1, os cofiwch chi, a chyfle wedyn pob wythnos i ennill £25 gyda gweddill y £25 yn mynd tuag at Clwb Cyfeillion  Llanddaniel.
Dyma’r enillwyr:
23 Mai – Gareth (rhif 15)
30 Mai – Menai ( rhif 32)
6 Mehefin – Avril (rhif 43)
13 Mehefin – Megan ( rhif 2)


DIOLCH AM EICH CEFNOGAETH
Mae Lorraine a Gareth bellach wedi bod yng ngofal y siop a’r post ers deufis. Drwy gyfrwng Papur Menai, mae’r ddau yn dymuno diolch i bawb yn y pentref a thu hwnt sy’n eu cefnogi, ac yn edrych ymlaen at fedru cynnig y gwasanaeth i chi am flynyddoedd i ddod!

Mae’r stafell sydd ynghlwm â’r siop yn cael ei defnyddio fwy fwy erbyn hyn. Cynhelir bore coffi pob bore Iau os cofiwch chi a’r elw yn cael ei rannu rhwng yr ysgol ac achos da arall.
Hefyd mae yna stondin gacennau a jamiach a danteithion ar y Sadwrn cyntaf pob mis dan ofal Pat a’i chriw o gynorthwywyr brwd, gyda’r elw i gyd yn mynd at achos da gwahanol pob mis.

Ar y 20fed o Fehefin cynhaliwyd stondin deisennau hefyd dan ofal y “Clwb Hwyl ar ôl Ysgol” ar gyfer prynu offer newydd i’r clwb.
Diolch i bawb a gefnogodd.

Cysylltwch â Lorraine os ydych eisiau cynnal unrhyw weithgaredd tebyg yn y stafell gymunedol yma.

DYMUNIADAU GORAU i Mrs Megan Owen 2 Tan Capel sydd ym Mhlas Penlan, Llangefni am gyfnod. Cofion ati.


LLONGYFARCHIADAU i’r canlynol am eu llwyddiant mewn gwahanol feysydd:
Aaron Morris ar ennill gradd BA mewn “Cyfathrebu a’r Cyfryngau” ym Mhrifysgol Bangor.
Mae Aaron a'i fryd ar wneud gyrfa fel actor ac mae wrthi’n ffilmio yn Llandudno ar gyfer cyfres ddrama newydd o’r enw “Blodau” fydd i’w gweld ar S4C dros yr haf. Mae Aaron eisoes wedi gwneud enw iddo’i hun ym myd actio, ac mae wedi perfformio ar lwyfan y Theatr Fach ac ar lwyfan yr Urdd yn genedlaethol, yn ogystal â chwarae rhan yn “Pobol y Cwm” am gyfnod.
Mae’n fachgen siriol diymhongar pob amser, chware teg iddo.
Pob llwyddiant i ti Aaron yn dy yrfa, a llongyfarchiadau ar ennill dy radd.

Gwennan Roberts* Maes Gwyn ar fod yn llwyddiannus mewn cystadleuaeth ddarlunio a drefnwyd gan??????

Bu Clarence Jones Mount Pleasant hefyd yn llwyddiannus gyda canu unwaith eto, gan ennill ar yr her unawd ddwy waith yn Eisteddfod Clynnog Fawr. Da iawn Clarence!

YMGYRCH RHAG GOR-YRRU
Mae criw o drigolion y pentref sydd yn byw o Gapel Cana hyd at safle golff Penrhyn wedi canfon llythyrau yn apelio ar i’r Cyngor Cymuned wneud cais ar eu rhan i’r Adran Briffyrdd roi mesurau mewn lle i atgoffa gyrrwyr eu bod yn mewn llecyn 30 milltir yr awr. Mae hon yn lôn sy’n boblogaidd iawn gyda cerddwyr a beicwyr yn gyffredinol, heb sôn amdanom ni sy’n byw ar hyd y lôn o ddydd i ddydd. Bu damwain yno ganol Mai a diolch nad anafwyd neb yn rhy ddifrifol yr adeg hynny.
Gobeithio wir bydd ein hymdrech yn dwyn frwyth ac y bydd yr Adran Briffyrdd yn gwrando! Pwyll pia hi!

CROESO
Croeso mawr i Bethan, Osian a Ffion sydd wedi dod i fyw i Victoria House o’r Gaerwen. Mae Osian a Ffion yn mynychu Ysgol Parc y Bont ers y dechrau, a bellach ym mlwyddyn 5. Maent felly yn nabod plant y pentref yn iawn! Goebithio y byddwch yn hapus iawn yma yn Llanddaniel.

TRIP MAWR CLWB FFRINDIAU LLANDDANIEL!
Diolch yn fawr i Mrs Bet Jones am baratoi’r adroddiad canlynol ar y trip!

Dydd Mawrth, Mehfin 9fed, diwrnod bendigedig o braf a chynnes. Fe aeth aelodau’r Clwb am eu gwibdaith flynyddol, a’r cwbwl wedi ei drefnu gan Margaret Lloyd ac Eirlys Owen.
Cychwyn o Landdaniel, gyda Gwynfor wrth y llyw, chael cinio poeth bendigedig ym mwyty’r “Cei” yn y marina yno. (Mae Sheila chwaer Margaret yn gweithio yno a bu hi a gweddill y staff yn edrych ar ein hol yn ardderchog , a digonedd o fwyd!)

Cyflwynwyd cardiau a phlanhigyn gardd hardd i Margaret gan yr aelodau i gyd, gan ei bod yn dathlu ei phenblwydd yn 70 mis yma.

Mynd am Gaernarfon wedyn, (a chacen benblwydd Margaret efo ni!) er mwyn cael mynd ar y trên bach i Feddgelert a Hafod y Llyn. Siwrna esmwyth iawn, a phawb yn dotio at y golygfeydd godidog o Eryri o’r trên. Nôl wedyn i Feddgelert a chael paned a sgon efo hufen a mefus a thamed o gacen Margaret yng ngwesty’r “Goat”. Hyfryd, yn wir!

Yna, yn ôl â phawb am y bws ac adref drwy Dremadog i Ynys Môn.

Roedd pawb wedi blino ond wedi mwynhau yn arw iawn, a mawr yw ein diolch i Margaret ac Eirlys am ddiwrnod bendigedig. Diolch hefyd i Gywnfor am ofalu mor hwyliog amdanom!

Gobeithio erbyn hyn fod margaret yn gwella . cAfodd godwm gas amser cinio, a brifo ei hwyneb yn ddrwg. Cofion hefyd at Gwenda a gymerwyd yn sal hefyd amser cinio fel ei bod yn gorfod dod adref. Daliwch ati i wella eich dwy.
Diolch hefyd i Gladys am ei chymorth hithau.

Mae Mrs Morfudd James ( sy’n dathlu’r 100) yn aelod ffyddlon o’r Clwb Ffrinidau ac wedi mynychu’r cyfarfodydd yn rheolaidd tan yn ddiweddar. Hoffai’r arweinyddion Eirlys a Margaret, a holl aelodau’r clwb ddymuno “Penblwydd Hapus” iawn iddi, gan obeithio y caiff ddiwrnod i’w gofio ac iechyd i’w fwynhau.   


ADRAN YR URDD
I ddechrau, llongyfarchiadau mawr i Catrin Round, Cwr Du, ar ei champ o ennill y 3edd wobr yn Eistedfod Genedlaethol yr Urdd yng Nghaerdydd ar chwarae’r oboe. Dyna brofiad iddi gael chwarae ar y llwyfan yng Nghanolfan y Mileniwm! Da iawn chdi, Catrin a phob hwyl.

Bu rhaid gohirio Mabolgampau'r Urdd Cylch Menai ar y 17fed
o Fehefin oherwydd tywydd mawr. Pob hwyl i bawb o'r Adran a gymerodd rhan yn y digwyddiad yr wythnos ganlynol. Da iawn chi.

Bu criw o ddeg o aelodau’r Adran yng Ngwersyll yr Urdd Glan-Llyn ger Y Bala ar benwythnos Mehefin 19-21, a chafwyd hwyl fawr yno yn ôl pob sôn a phawb wedi mwynhau. Wythnos cyn mynd, bu’n rhaid i’r hen Rhys dynnu ei enw yn ôl wedi iddo anafu ei fraich yn o egr.
Diolch o galon i Anti Tina a Mrs Sian Owen am fynd efo’r plant i gadw llygad arnynt.

Pob dymuniad da i’r aelodau sy’n mynd i fod yn gadael Adran yr Urdd ddiwedd y tymor. Dyma nhw:
Elsa, Catrin, Gwennan, Rhys, Iddon a Barry Jason ( BJ!). Pob hwyl i chi ac i bawb arall o’r criw ( Aaron a Symonne) sydd hefyd yn symud i fyny i’r ysgol fawr, a diolch i chi am fod yn selog ac yn hwyliog yn Adran yr Urdd.
Cofiwch ymaelodi efo’r Urdd hefyd yn Ysgol David Hughes, fel eich bod yn gallu parhau efo’r hwyl!

Ar nodyn personol, byddaf yn “ymddeol” fel Ysgrifenyddes yr Adran eleni hefyd, a hoffwn ddiolch i bawb o’r plant a’r rhieni a’r ysgol am eu cefnogaeth i mi, yn arbennig felly Mrs Sian Owen yr Arweinydd., Anti Tina (trysorydd), Anti Bethan (Morris) ac Anti Nerys (Roberts).

Pob hwyl i’m olynydd, pwy bynnag y bo!

Mwynhewch yr haf, i gyd. Ni fydd rhifyn Awst o Bapur Menai yn ôl yr arfer, ond byddaf yn derbyn cyfarchion a newyddion wrth gwrs drwy gydol y mis, ac yn casglu’r newyddion at ei gilydd erbyn tua diwedd Awst.
 

MRS JAMES YN GANT OED

Llongyfarchiadau mawr iawn ar gyrraedd yr oed arbennig iawn yma. Rydym i gyd yn dymuno diwrnod bendigedig i chi.
Ond i’r rhai ohonoch sydd ddim yn nabod Mrs James , dyma beth o’i hanes:

Ganed Morfydd Jones ( fel yr oedd bryd hynny!) ar Orffennaf 18fed 1909 yn Nhreharris ger Merthyr Tudful, yr hynaf o bump o blant. Mae ei chwaer Janet yn 94 oed ac yn byw yn Sheffield!
Gweithio fel glôwr oedd ei thad yng Nglofa’r “Deep Navigation” yn y pentref . Er waetha’r caledi a ddaeth yn sgil y Rhyfel Byd Cyntaf pan oedd ei thad yn y fyddin a thrwy sawl streic gan y glowyr, mae Morfydd yn cofio ei phlentyndod fel cyfnod hapus iawn .

Gadewodd Dreharris yn 1925 er mwyn cychwyn ar ei gyrfa fel nyrs, gan weithio yn Ysbyty Moorfields Islington ac yna Ysbyty Frenhinol Casgwent yng Nghasnewydd. Daeth i Gaerdydd yn 1936 i hyfforddi  fel nyrs gymunedol/ District nurse, a chyfarfod ei gwr Ieuan James o Droed y Rhiw tra’n gweithio fel nyrs gymuned yng Nghwmaman.
Priododd y ddau yn Eglwys Y Bedyddwyr Brynhyfryd Treharris yn 1941, wythnos yn unig cyn i Ieuan orfod gadael i ymuno â’r Lleng Freninol .
Treuliod Mrs James flynyddoedd y rhyfel fel rhan o’r tim meddygol mewn ffatri gwneud arfau yng Nghaerwent ger Casnewydd.

Wedi dwy flynedd yn ymladd yn yr Aifft, daeth Ieuan adref yn ddiogel, a dechreuodd y ddau ar eu bywyd priodasol go iawn yn Nhroedyrhiw. Ganed eu merched Mari a Rhian yno. I fyd addysg yr aeth Ieuan ar ôl y rhyfel, gan ddod yn ôl i Gymru wedi cyfnod o ddysgu yn Lloegr i weithio yn Ysgol Gynradd Parc y Rhath. Aeth Morfydd ymlaen gyda’i gyrfa nyrsio gan weithio yn Ysbyty Felindre ac yna fel “Tutor- Sister” yn yr ysgol hyfforddiant yn Ysbyt Dewi Sant tan ei hymddeoliad yn 1971. Yn ogystal â gwendu ei gwaith cyflogedig fel nyrs, yr oedd hefyd wastad yn rhoi cymorth i anghenion meddygol i lawer yn y gymdogaeth.

Daeth y ddau i fyw i Fôn i fod yn  nes at Mari a’r teulu yn 1978, ac ymgartrefu ym Mro Dawel Llanddaniel, gan fwynhau cwmni ffrindiau a theulu o’u hamgylch. Er mai dim ond am saith mlynedd y bu byw Ieuan ym Môn cyn ei farwolaeth yn 1985, roedd wedi gwirioni cael y cyfle i siarad Cymraeg pob dydd yma.

Mae ffydd Morfydd wedi bod yn bwyisg iawn iddi ar hyd ei hoes, ac mae wedi bod yn aelod gweithgar o’r eglwys leol ymhob man y mae wedi byw. Erbyn hyn, mae hi’n aelod o Eglwys y Bedyddwyr Penrallt ym Mangor.

Bellach mae hi’n byw yn Nhyddyn Bach efo Mari a’i gwr Ian ers saith mlynedd, ac yn treulio amser gyda’i mherch Rhian a’i gwr Dave ym Mryste rhyw dair gwaith y flwyddyn. Mae hi’n nain i bump (Tim. Ruth, Jon, Mathew a Mari) ac yn hen nain i dair merch, Lauren, Evie a Kate.

Mae Morfydd dal i gadw’n brysur drwy wneud croeseiriau, darllen a gwau ac yn mwynhau llythyru a chadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau.

Dymuniadau gorau i chi, Mrs James. Dwi’n siwr y cytunith pawb ei bod yn edrych yn wych, a diolch o galon i Mari ei merch am roi cymorth i roi darlun cyflawn o fywyd Mrs Morfydd James.