Home. Books. Businesses. Guest Book. History. Kids Zone. Location. Newyddion. Photos. Search. Ysgol.
PAPUR MENAI - RHIFYN GORFFENNAF  LLANDDANIEL FAB                               GOHEBYDD: Mared Lewis Roberts

CYDYMDEIMLO
Cymdymeimlwn yn fawr â Rhys Wil a Rob Davies ar farwolaeth eu mham Mrs Madge Davies ddiwedd mis Mai, yn 87 mlwydd oed. Mae Rhys yn byw yn Noddfa a’i frawd Wil gerllaw yn Nhy’r Defaid. Cofion cywiraf atoch fel teulu yn eich profedigaeth.

BRYSIWCH WELLA
Fel yr oedd yr ohebiaeth yma yn mynd i’r Wasg roedd Mrs Irene Jones 16 Tan Capel ar fin mynd i gael llawdriniaeth yn Ysbyty Gwynedd.
Cofion gorau ati am adferiad iechyd buan iawn.
Dymuniadau gorau hefyd i Eryl o Afallon sydd wedi dioddef anffawd i’w throed wrth fynd â’r ci am dro, ac wedi bod yn cael triniaeth yn y clinig yn Ysbyty Gwynedd. Gobeithio fod y droed yn llawer gwell erbyn i’r rhifyn weld golau dydd.
Anfonwn gofion gorau hefyd at Gwenda Burrows 2 Tre Gof ( “Anti Gwenni” i lawer!) sydd wedi bod yn teimlo’n symol yn diweddar, a gobeithio y bydd yn dal i deimlo’n well. Pwyll pia hi rwan, Gwenda.

LLONGYFARCHIADAU
Ar Fehefin 8fed, ganed merch fach arall i Sandra Mariada Silva Pereira a Costantino Horais Soares Tre Gof. Enw’r fechan yw Tatiana Sofia da Silva Soares. Dyna enw bendigedig ynte? Mae’n chwaer fach i Joanna. Mae’r teulu bach wedi dod yma i fyw o Bortiwgal, ac mae ‘r fechan wrthi’n dysgu Cymraeg yn dda. Pob lwc iddynt.

PENBLWYDD HAPUS
Mae ambell un o’r pentref yn dathlu penblwyddi go arbennig. Mae Mrs James , Tyddyn Bach ( mam Mrs Kelso) yn dathlu ei phenblwydd yn 98 ar Orffennaf 18. Hefyd mae Mr Wilshire 6 Plas Hen yn 92 oed ar Orffennaf 15fed. Llongyfarchiadau mawr a gobeithio bydd yna ddathlu!

PRIODAS
Llongyfarchiadau i Menai a Mark a briododd ganol fis Mehefin yn Swyddfa’r Cofrestrydd Llangefni. Cafwyd y brecwast priodas yng Ngharreg Môn Llanfairpwll. Dymuniadau gorau i’r ddau.

CLWB PENSIYNWYR A CHYFEILLION LLANDDANIEL
Deallwn fod Mrs Margaret Lloyd a Mrs Eirlys Owen wedi trefnu’r trip blynyddol i Landudno eleni ar Orffennaf y 4ydd. Cafwyd cinio yng Ngwesty’r Malborough a chyfle wedyn i bawb unai fynd ar y trên bach i fyny’r Gogarth, neu fynd i siopa. Roedd y siwrne adra yn mynd drwy Betws y Coed lle cafwyd paned a sgonsan i gloi’r trip. Talwyd am y trip drwy hel arian ar y cynllun “peli bonws” drwy’r flwyddyn. Dwi’n siwr fod pawb wedi mwynhau’n arw.

COFIO GORAU at Mrs Eirwen Griffith (Hen Fuarth gynt) sydd wedi symud o 19 Tan Capel i Bontnewydd. Gobeithio ei bod yn setlo yn ei chartref newydd.

RADIO CYMRU A THEULU MRS WILLIAMS CRAIG LLAN
Da iawn i Sion, Elis a Rhun, gor-wyrion Mrs Magi Williams Craig Llan a gor-neiaint i Gladys. Pam? Wel, fe fu’r tri yn ddigon clyfar i ennill DVD Cymraeg newydd “Bob y Bildar” mewn cystadleuaeth ar Radio Cymru. Da iawn chi hogia bach, a phob hwyl efo’r gwylio! Mae Mrs Jones yn nain i Ffion, mam yr hogia.

LLANDDANIEL A CHWM DERI
Roedd yn dda iawn gweld Aaron Morris , Drogan, ar ein sgrin deledu yn ddiweddar wrth iddo gymryd rhan cymeriad ym Mhobol y Cwm. Ardderchog, Aaron a gobeithio cawn mwy o dy hanes yn y rhifyn nesaf. Yn ddiddorol iawn, Ifan oedd enw cymeriad Aaron, sef enw ei Dad a’i ddiweddar daid Ifan Morris Llain yr Haf. Cyd-ddigwyddiad, ynte?
Dwi’n siwr fod dyfodol disglair ganddo ym myd y cyfryngau. Mae Aaron eisoes yn enw adnabyddus ar lwyfannau’r Urdd a’r Theatr Fach , ac mae’n aelod o Aelwyd yr Ynys. Ar hyn o bryd mae’n astudio Theatr a’r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor.

CATRIN MAI YR ARLUNYDD
Mae Catrin Mai a enillodd yr ail wobr am lun teigr mewn cystadleuaeth arlunio bywyd gwyllt, cystadleuaeth a drefnwyd gan Sw Fynyddig Bae Colwyn. Da iawn ti, Catrin.

FFAIR LYFRAU AC ATI
Hoffa Sandra Eckworth ddiolch i bawb a gefnogodd y ffair yn ddiweddar, gan godi pres at Ymddireidolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru. Llwyddwyd i godi £54. Diolch i bawb gyfrannodd neu brynodd, i Helen a Di am wneud y coffi ac i Kath am gael defnyddio’r stafell yn y siop.
Yn ogystal, mae Sandra yn hwylio cychwyn Clwb Darllen yn y pentref , i gyfarfod yn Siop yr Efail pob mis a thrafod llyfr penodol y bydd pawb wedi ei ddarllen . Bydd panad ar gael hefyd. Dylai pwy bynnag sydd efo diddordeb roi ei enw i lawr ar y poster yn y siop.

Y SIOP YN Y PNAWN
Bydd Siop yr Efail ar agor rhwng 3 a 5.30 pob prynhawn Llun a Gwener o rwan tan ddiwedd Awst, fel ymateb i sylwadau cwsmeriaid. Arbrawf ydy hwn, felly’r neges ydy, os yda ni isio i’r siop fod ar agor i ni yn y prynhawn, yna mae’n rhaid mynd draw yno i gefnogi. Mae’n dda hefyd gweld yr arwydd yn y lôn sy’n hysbysu pobol fod siop a swyddfa yn y pentref.

ARTIST TANDDAEAROL YN LLANDDANIEL!
Mae un arall o artistiaid y pentref wedi cael cryn lwyddiant yn ddiweddar. Cafodd gwaith Sarah Southall, Colwyn, yr anrhydedd o gael ei arddangos ar orsaf trên tanddaearol Baker Street yn Llundain ( ar y linell Jiwbili rhag ofn eich bod yn mynd draw yno!) Cafodd sampl o waith Sarah ei dderbyn dan gynllun o’r enw “Art below”, sy’n codi proffeil celf ar y rhwydwaith tanddaearol yn Llundain.
Aeth Sarah draw yno i weld y llun yn ei le, a dywedodd ei fod yn brofiad anhygoel gweld ei gwaith mewn llecyn mor boblog a phrysur. Mae Cymru yn bwysig iawn yng ngwaith Sarah meddai hi: ei phobol, ei thirlun, ei hiaith, a’r cyfan yn gwneud cyfanwaith trawiadol.
Cewch gyfle i weld drostoch eich hunain , oherwydd mae gan Sarah arddangosfa o’i gwaith yn Theatr Gwynedd dros y Dolig a thros y Flwyddyn Newydd , ac mae hi ar fin trefnu arddangosfa hefyd yn Oriel Môn. Mae hi’n wraig i Paul ac yn fam i Joseph sy’n ddisgybl pumed dosbarth yn Ysgol Parc y Bont. Llongyfarchiadau mawr iddi a byddwn yn cadw llygad ar ei gyrfa.

SWYDD WAG YN Y CYLCH TI A FI
Dyma neges gan Manon: “Rydym angen arweinydd gwirfoddol ar gyfer y Cylch yn Llanddaniel. Cynhelir y sesiynau dwy awr ddwywaith yr wythnos: Dydd Mawrth 9-11 a.m. a dydd Gwener 1-3 p.m. Dyma gyfle delfrydol i ennill profiad o weithio â babanod cn-ysgol a’u rhieni. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Manon neu Anna.

PLUSMYN NEWYDD Y GYMUNED
Mae PC Ron Owen a SCCH Eira Hughes wedi cymryd yr awennau dros blismona cymunedol yn ward Llanidan. Mae’r ardal wrth gwrs yn cynnwys Llanddaniel Fab, Brysiencyn a Llanedwen. Maent hefyd yn gyfrifol am blismona pentref Gaerwen o’u canolfan. Ymunodd PC Owen â Heddlu Gogledd Cymru yn 2002 a threuliodd y bum mlynedd ddiwethaf yn plismona ardal Llangefni. Gallwch gysylltu â PC Owen yn uniongyrchol drwy ffonio: 07771 947401 Ymunodd SCCH Eira Hughes â Heddlu Gogledd Cymru yn 2006 a hi bellach yw Swyddog Cefnogi Cymuned penodedig yr Heddlu yn yr ardal.

AELWYD YR URDD
Llongyfarchiadau i’r plant canlynol o’r Aelwyd a ddaeth yn fuddugol ym Mabolgampau’r Urdd, cylch Menai:
- Ffion Wyn Williams , 1af ar daflu gwaywffon blwyddyn 3 a 4.
- Catrin Round, 1af ar daflu pêl, blwyddyn 3 a 4.
- Cara Pickering, 2ail ar daflu pêl blwyddyn 3 a 4
- Fiona Coutts, cydradd 3ydd am daflu pêl blwyddyn 5 a 6
- Tim ras gyfnewid blwyddyn 3 a 4: 3ydd (Ffion, Cara, Catrin ac Elsa Morris)
Bydd y rhai a ddaeth yn gyntaf ac ail yn mynd ymlaen i Fabolgampau’r Sir . Ardderchog!
Da iawn pawb fu’n cystadlu ac i bawb o’r rhieni a ddaeth i gefnogi.
Cafwyd hwyl fawr yng Nglan-Llyn o be dwi’n ddeall, a digon o gyfle i wlychu , bwyta gormod o siocled , dringo, bowlio deg, dawnsio ac ati, a hynny i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg! Bu’r penwythnos yn brofiad bythgofiadwy i bob un dybia i. Diolch o galon i Sandra Evans (mam Liam) a Manon Wyn Jones am fynd i oruchwylio’r plantos, a chael sbort efo nhw dwi’n siwr! Bwriadwn gloi blwyddyn yr Aelwyd drwy fynd am dro a phicnic i Fryn Celli Ddu ar nos Iau Gorffennaf 19, os yw’r tywydd yn caniatau! Mae croeso mawr i’r rhieni ddwad efo ni hefyd am dro.
Diolch yn fawr i bawb fu’n helpu eto eleni yn y sesiynau ( Bethan Morris , Nerys Roberts, Tina Round) , ac yn arbennig i Mrs Siân Owen am fod yn Arweinydd mewn cyfnod oedd yn brysur iawn beth bynnag iddi gan ei bod yn Bennaeth mewn Gofal. Pob lwc a dymuniadau gorau i griw hynaf yr Aelwyd ( ar wahan i ni’r oedolion!) sydd yn gadael am Ysgol David Hughes fis Medi, a diolch am eich cwmni a’ch cyfraniad yn yr Aelwyd dros y blynyddoedd.