Home. Books. Businesses. Guest Book. History. Kids Zone. Location. Newyddion. Photos. Search. Ysgol.
PAPUR MENAI - NEWYDDION HYDREF 2009
Gohebydd: Mared Lewis Roberts  01248 422 133

SEL CIST CAR TRIGOLION
Cynhaliwyd sêl cist car ar fore bendigedig o braf ar y 12fed o Fedi ym maes parcio Ysgol Parc y Bont. Daeth nifer fawr o stondinwyr draw i werthu pob math o bethau, a nifer dda o bobol hefyd i brynu.
Llwyddwyd i godi £245 tuag at goffrau “Trigolion” tuag at gost cynna; a chadw’r siop.
Hoffai Gail a’r pwyllgor i gyd ddiolch i bawb a ddangosodd eu cefnogaeth, boed hynny wrth gyfrannu nwyddau i’w gwerthu ar y stondin, dod draw i werthu neu i brynu.
Diolch o galon i bawb.


BABIS BACH NEWYDD
Llongyfarchiadau i Gemma a Haydn, Maes Gwyn ar enedigaeth Trystan ar y 29ain o Awst. Mae Trystan yn frawd bach i Cavan a Haf.
Dymuniadau gorau i chi fel teulu.

Croeso mawr hefyd i Ifan John, mab cyntaf anedig Helen a Gareth, Neuadd. Llongyfarchiadau i chithau hefyd yn deulu bach newydd.

Yn ôl pob sôn mae yna saith o fechgyn bach wedi eu geni yn Llanddaniel dros y flwyddyn ddiwethaf, a nifer o ferched bach, sy’n nifer dda iawn ar gyfer pentref reit fychan, tydi? Ryda ni’n benderfynol o gadw staff Ysgol Parc y Bont mewn gwaith ,yn amlwg!

PENBLWYDD ARBENNIG
Llongyfarchiadau mawr i Ruth Davies, Ty’r Defaid, fydd ynd ath;lu ei phenblwydd yn 18 oed ar y 7fed o Hydref. Mae Ruth yn ei hail flwyddyn yn y chweched ac yn gobeithio atsudio’r gyfraith yn y Brifysgol flwyddyn nesaf.
Gobeithio cei di ddiwrnod i’w gofio, a phob dymuniad da i’r dyfodol.


STONDIN DEISENNAU PAT
DALIER SYLW ! Cynhelir y stondin gacennau nesaf yn y siop ar y 10fed o Hydref , ac nid ar y 3ydd o Hydref.

Mae Pat wedi dechrau derbyn archebion teisennau Dolig yn barod, cofiwch!
Cysylltwch â Pat ar 01248 422 322 am fwy o wybodaeth.

Mae’r elw i gyd yn mynd at achos da ganddi.


GWELLHAD BUAN
Anfonwn ein dymuniadau gorau at y canlynol sydd wedi bod yn cwyno yn ddiweddar:
- Da gweld Aaron Parry, mab Helen a brawd bach Emma, yn gwella’n dda wedi cael llawdriniaeth yn Ysbyty Gwynedd ddechrau Hydref. Mae’n llawn egni unwaith eto ac wrth ei fodd yn chwarae.
- Cofion at Llinos 10* Plas Hen sydd wedi treulio cyfnod yn Ysbyty ? am bythefnos ganol Medi. Mae’n dda gallu dweud fod Llnos yn ôl adra erbyn hyn.
- Nid yw Mr Arthur Hatton Nyth Dryw wedi bod yn rhy dda yn ddiweddar, chwaith. Cofion ato yntau.


PLISMON NEWYDD
Mae gan plwy Llanidan blismon cymunedol newydd , sef Arwel Hughes. Gwaith Arwel, fel Eira o’i flaen, ydy creu cyswllt rhwng yr heddlu a’r gymuned.
Hoffwn gymeryd y cyfle yma hefyd i ddiolch i Eira am ei gwaith a phob hwyl iddi yn ei cham nesaf yn ei gyrfa gyda Heddlu Gogledd Cymru.


CLWB IEUENCTID
Mae’r Clwb Ieuenctid wedi ail ddechrau!
Cynhelir y Clwb pob nos Iau rhwng 7 a 9 yn Ysgol Parc y Bont , ac mae’n agored i bobol ifanc o flwyddyn 7 i fyny.  
Dewch draw am ddipyn o hwyl.
Yr arweinydd ydy Lisa Hussey.

CYLCH TI A FI  
Cynhelir Cylch Ti a Fi yn Ysgol Parc y Bont pob bore dydd Mawrth rhwng 9 ac 11. Mae’r Cylch yn agored i blant bach a’u rhieni ac yn gyfle da i rieni gyndeithasu â’i gilydd ac i’r plantos ddod i nabod ffrindiau bach newydd.
Dewch yn llu!

PELI BONWS
Awst 29 – Avril (rhif 5)
Medi 5 – Margaret Lloyd ( rhif 39)
Medi 12 – Geoff Baker ( rhif 47)


DYMUNIADAU GORAU i bawb sy’n cychwyn mewn colegau, boed hynny’n bell i ffwrdd ne’n nes at adref.

STRAEON? CYFARCHION?
Cofiwch ddod â’ch newyddion i mi am bobol a digwyddiadau’r pentref. Mi fyddai creu’r golofn fisol yma yn amhosib heb gyfraniadau, a hoffwn ddiolch i bawb sy’n gadael negeseuon yn y bocs neu’n ffonio neu’n taro newyddion drwy’r drws yn Llain Deg.