Home. Books. Businesses. Guest Book. History. Kids Zone. Location. Newyddion. Photos. Search. Ysgol.
PAPUR MENAI - NEWYDDION MAI 2009

Gohebydd: Mared Lewis Roberts mared@egin.co.uk 01248 422 133, www.llanddaniel.co.uk, neu cofiwch am y bocs yn y siop.

Hen fis digon cymysglyd fu yn y pentref , gyda chyffro gwedd-newidiad yn y siop ar un llaw ac ergyd colli rhai annwyl ar y llaw arall.

CYDYMDEIMLO  
- Bu farw Mrs Hilda Brown , gynt o 15 Tan Capel, ym Mhlas Garnedd Llanfairpwlll ddiwedd Mawrth, yn 86 oed.
Cydymdeimlwn â theulu Mrs James, sef Arthur a Iona Hatton Nyth y Dryw.
Mae nodyn o ddiolch gan Iona ac Arthur yn nes ymlaen.  

- Brawychwyd y pentref hefyd gan farwolaeth Mr Dafydd Wyn Owen o 3 Tre Gof Llanddaniel, ac yntau’n 68 oed. Un o Bentre Berw oedd Dafydd yn wreiddiol, ac yr oedd wedi teithio hyd a lled Prydain yn ei waith yn gweithio i’r G.P.O. Soniai llawer o bobol hefyd am ei ddoniau fel peldroediwr penigamp yn ei ddyddiau cynnar.  Yn ddiweddar, Dafydd oedd Ysgrifennydd cwmni “Trigolion Cyf” oedd tu ôl i sicrhau parhad siop y pentref i Landdaniel.
Anfonwn ein cydymdeimlad at Stella ei wraig, at Nia a Sian, ac at Lisa, Rhian a Gwennan , yr wyresau yr oedd mor falch ohonynt.

Cydymdeimlwn hefyd â Garry Williams a’i briod Wendy, 5 Bron Daniel, yn eu profedigaeth lem o golli Mr Wyn Williams ( Wyn Glo) yn y Gaerwen .

Bu farw un arall o gyn drigolion y pentref yng Nghartref Glan Rhos diwedd Mawrth, sef Mr Richard Griffiths ( neu Dic Postman ). Arferai fyw yn Glan Waun Llanddaniel. Cydymdeimlwn â’r teulu.  

Cofion at y teuluoedd i gyd yn eu hiraeth.


SIOP YR EFAIL A’R POST
Bellach mae Lorraine wedi chael ai thraed o dan y cownter yn Siop yr Efail, ac wrthi’n rhoi ei stamp ei hun ar y lle. Pob dymuniad da iddi. Daw Lorraine o Nefyn yn wreiddiol, ond mae hi a Gareth ei gwr wedi ymgartefu yma yn ein plith ers tair blynedd ar hugain bellach. Mae Cameron eu merch yn mynd i Ysgol Parc y Bont.

Dyma’r oriau agor newydd: Sylwch fod y siop rwan ar agor hefyd ar brynhawniau’r wythnos .
Dydd Llun i Gwener 7 tan 1, 3-5.30
Dydd Sadwrn: 7-1
Dydd Sul: 9-12

Mae Lorraine hefyd yn mynd i fod ar agor am ychydig oriau ar Ddydd Llun Gwyl y Banc rhwng 7 a 12.  

WYTHNOS STIWDIOS AGORED
Roedd Jane Griffiths-Jones Carreg Ddyfnallt yn un or’ artistiaid oedd yn rhan o’r cynllun yma fel rhan o Wythnos Gelf Ynys Môn. Gyda llaw, mae lluniau a chardiau gan Jane ar werth yn Siop yr Efail. Pob hwyl iddi.


BORE COFFI I’R GYMUNED
Bydd yr ystafell fechan yn y siop yn troi yn le i bawb alw i mewn am banad o hyn allan pob bore Iau rhwng 9.30 a 12.30, dan ofal Helen Parry a Nerys Roberts.
Galwch draw i gael panad a theisan am 50c, a sgwrs efo hwn a llall am ddim!


GWELLHAD BUAN
Pob hwyl i Nathan Morris, Drogan,  sydd adra’n gwella wedi cyfnod yn Ysbyty Gwynedd. Gobeithio y byddi di’n teimlo’n holliach yn fuan iawn.

Anfonwn ein dymuniadau hefyd at Jeff Baker o 1 Tan Capel , sydd yn gwella wedi iddo dreulio cyfnod yn yr ysbyty fis Ebrill.

Cofion hefyd at Mr Aled Hughes, 2 Craig Terrace, sydd hefyd wedi derbyn llawdriniaeth yn Ysbyty Gwynedd. Dymuniadau gorau am adferiad buan.


YMDDEOLIAD
Dymuniadau gorau i’r Dr Ken Jones Pengolwg, sydd wedi ymddeol o’i waith yn Asiantaeth yr Amgylchedd.  Mae Ken yn arddwr brwd ac yn hoff iawn o fynd ar gefn beic. Dwi’n siwr felly na fydd yn segur yn hir iawn!
Pob hwyl i Ken a Nest yn y bennod nesaf yma yn eu hanes.


PENBLWYDDI
Penblwydd Hapus i Dilys oedd yn 65 ar Ebrill 4ydd.
Hefyd roedd  Mrs Magi Williams Craig Llan yn dathlu ei phenblwydd yn 91 ar Fai 5ed.

Gobeithio eich bod wedi cael diwrnod da, pob un.
Cofiwch roi gwybod os ydych eisiau angen unrhyw gyfarchion ar achlysur arbennig!


LLONGYFARCHIADAU i’r canlynol am lwyddo yn eu haroliadau offerynnol:
Cara Pickering, cornet Gradd 1 – Anrhydedd
Iddon Roberts, cornet Gradd 3  - Anrhydedd.

Da iawn chi a daliwch ati!


DIOLCH
- Dymuna Eirlys ddiolch o galon i bawb am yr holl gardiau ac anrhegion a dderbyniodd ar achlysur dathlu ei phenblwydd arbennig. Mae hi’n werthfawrogol iawn.  

- Dymuna Arthur ac Iona Hatton, teulu’r ddiweddar Mrs Hilda Brown,  ddiolch am y caredigrwydd a dderbynasant yn dilyn colli modryb Arthur . Roedd yr holl ymweliadau, cardiau a galwadau ffôn yn gysur mawr iddynt. Diolch hefyd am y cyfraniadau a ddaeth i law tuag at Ysbyty Christie Manceinion.
Dymunant ddiolch i holl staff Cartref Plas Garnedd Llanfairpwll, nrysus y gyuned ac i’r Dr Endaf ap Ieuan am y gofal arbennig a dderbyniodd eu modryb.
Mawr ddiolch i Mrs A. Williams yr organyddes, i William a Gwenan Williams yr Ymgymerwyr, ac i’r Parch Philip Hughes am y gwasanaeth.
Diolch o galon i chi i gyd.

Dymuna Arthur a Iona Nyth y Dryw gyfrannu £10 i Papur Menai er cof am Mrs Hilda Brown.


AELWYD YR URDD
Llongyfarchiadau mawr iawn i Catrin Round ,Cwr Du, am ennill yn y Steddfod Sirol ar ganu’r oboe. Bydd Catrin yn mynd ymlaen rwan, wrth gwrs, i’r Steddfod yng Nghaerdydd, fel y llynedd. Pob hwyl iddi yno.