Home. Books. Businesses. Guest Book. History. Kids Zone. Location. Newyddion. Photos. Search. Ysgol.
PAPUR MENAI         NEWYDDION MAI 2010       Gohebydd: Mared Lewis
01248 422 133 neu cofiwch am y bocs yn y siop.

Mae’r gwanwyn yn gryf yn yr awyr wrth i mi sgwennu hwn, a finna’n edrych ymlaen at fynd am drip i Dy’r Ysgol Rhyd-Ddu fory efo criw Sadwrn Sgwrsio Gaerwen sy’n Ddysgwyr gwych. Tyda ni’n byw mewn gwlad fendigeidig, er waetha’i holl amherffeithrwydd.

BABI BACH NEWYDD
Llongyfarchiadau mawr i Craig a Rosalind, Rhos y Graig, ar enedigaeth Katie ar y 6ed o Fawrth. Mae Katie yn chwaer fach i Cian, ac yn wyres i Yvonne a Lawrence, Llanddaniel a Dave a Teresa Zoller, Bangor. Cofion atoch i gyd yn deulu bach.


TAID A NAIN!
Llongyfarchiadau mawr i’r Dr Mari ac Ian Kelso Tyddyn Bach ar enedigaeth eu hwyres gyntaf un , sef Lydia Mari, i Ruth a Ben yn Llundain.
Llongyfarchiadau i’r teulu cyfan a chroeso mawr i’r fechan.

Dymuniadau gorau hefyd i Eirlys Owen , 6 Maes Gwyn sydd wedi dod yn nain unwaith eto. Ganed Elliott William Owen ar Ebrill 14eg, yn fab cyntaf anedig i Eifion, mab Eirlys, a’i bartner sydd yn byw yn Lloegr.


GWELLHAD BUAN
Dymunwn y gorau i Mrs Bet Jones, 5 Plas Hen, sydd adra o Ysbyty Gwynedd ar ól cael llawdriniaeth yno ganol Ebrill. Pwyll pia hi rwan, er mwyn gwella’n iawn.


CLWB CYFEILLION LLANDDANIEL
Cafwyd mwynhad mawr yn gwrando ar Sián Owen o’r pentref yn ddiweddar, yn dangos sut i osod blodau. Mae’n fedrus iawn yn y grefft, a’r gosodiadau yn werth eu gweld. Diolchwyd iddi gan Margaraet Lloyd.


LLONGYFARCHIADAU i Ruth Davies, Ty’r Defaid, ar ennill ysgoloriaeth i fynd i astudio’r Gyfraith ym Mhrifysgol Aberystwyth fis Medi. Pob dymuniad da a llwyddiant iddi .


CLWB IEUENCTID
Mae yna gyfres o weithdai dysgu chwarae cerddoriaeth a drama wedi dechrau yn y Clwb am gyfnod o rai wythnosau. Mae aelodau’r Clwb yn cael eu dysgu i chwarae gitâr, ukele, drymia, a dysgu sgiliau actio , i gyd dan gynllun gan Bocswn dan Menter Môn. Bydd yr ieuenctid yn elwa llawer o’r gweithdai, yn sicr.

Diolch i Una Jones am drefnu.


LLONGYFARCHIADAU i Clarence Jones, Mount Pleasant, am lwyddiant ysgubol mewn Eisteddfodau ledled y Gogledd yn ddiweddar. Mae Clarence wedi ennill ar yr her unawd mewn dim llai na thair Eisteddfod , sef Eisteddfod Bontnewydd, Pandy Tudur a Mynytho . Enillodd hefyd ar yr unawd yn Eisteddfod y  Ffôr, Pwllheli. Llongyfarchiadau mawr i chi, Clarence, ar eich camp.


LLWYDDIANT
Cafodd un o hogia’r pentre lwyddiant mawr yn ddiweddar drwy gystadlu yn y rownd derfynol athletau Prydian yn yr NEC yn Birmingham .
Roedd Joseph Southall, 13 oed, o Colwyn, yn rhedeg fel aelod o dim cyfnewid (relay) Cymru, a daeth y tim yn ail, gan ennill medal arian i Gymru! Da iawn chdi Joseph,  a dal ati!  


CYDYMDEMILO
Cydymdeimlwn yn arw á Mrs Eirlys Owen, 6 Maes Gwyn, yn ei phrofedigaeth o golli ei brawd Dewi yn y Gaerwen, wedi gwaeledd hir. Cofion atoch.
 
Cydymdeimlwn hefyd â Mrs Marilyn Davies, Stâd Plas Hen, ar golli ei thad, gydag ymddiheuriadau diffuant am y camgymeriad yn y rhifyn diwethaf.

DIOLCH
Hoffai Lorraine a Gareth Williams ddiolch i bawb sydd wedi eu cefnogi yn ystod eu  blwyddyn gyntaf yn y siop. Maent yn gwerthfawrogi cwsmeriaeth pawb yn fawr iawn.

Dwi’n siwr ein bod ninnau hefyd yn croesawu cael siop a phost mor gyfeillgar a byrlymus ynghanol y pentref, fel adnodd amhrisiadwy i’r gymuned.

Cofiwch hefyd am y Bore Coffi sy’n cael ei gynnal pob bore Iau er budd yr Ambiwlans Awyr, ac am y stondin gacennau a jam hyfryd dan ofal Pat a’i chriw gweithgar sydd ymlaen ar fore Sadwrn cyntaf pob mis, gyda’r elw yn mynd at elusen wahanol pob mis.

Y BORE COFFI
Cyflwynodd Helen Parry siec o £500 i’r Ambiwlans Awyr ar Ebrill 29ain, a’r arian i gyd wedi ei godi drwy’r bore coffi. Diolch yn fawr iawn i Helen am ei gwaith da ac i bawb sy’n gallu dod i gefnogi’r bore coffi.
 

TY GOBAITH
Diolch yn fawr iawn i Mrs Annis Milner Coedlys am lwyddo i gasglu pentwr o hen ffonau symudol er budd Ty Gobaith yn ddiweddar. Mae llythyr o ddiolch yn cael ei arddangos yn y siop. Diolch i bawb wnaeth gyfrannu ar gyfer yr elusen bwysig yma.

PELI BONWS:

20 Mawrth – Clarence (rhif 26)
27 Mawrth – Anti Sarah ( rhif 24)
10 Ebrill – Auntie (rhif 27)
17 Ebrill – Helen Pen Loyn (rhif 45)