Home. Books. Businesses. Guest Book. History. Kids Zone. Location. Newyddion. Photos. Search. Ysgol.
PAPUR MENAI  Mawrth 2009 - LLANDDANIEL FAB

LLONGYFARCHIADAU
Mawr i Sophie Jones Carreg Ddyfnallt ar lwyddo yn ei phrawf gyrru. Pob hwyl i ti, Sophie, yn dy gar bach newydd, a gwna’n siwr dy fod yn cymryd digon o ofal ar y lonydd ‘ma!


BABIS BACH  NEWYDD
Roedd llawenydd mawr ar aelwyd Gwenllian a Gareth Morris, 8 Maes Gwyn, wrth i’w merch fach newydd ddod i’r byd. Ganed Gwawr Môn adre ar Chwefror 4ydd, yn chwaer fach i Elin Mair, ac i Daniel ac Alaw.
Mae Gwawr yn wyres fach i Jean a Victor o’r pentref., ac i Carys Morris Llanfairpwll.

Llongyfarchiadau i’r teulu i gyd.

Croeso mawr iawn hefyd i fachgen bach newydd anedig yn y pentref. Ganed Crwys Glyn i Ffion a Glyn , Deiniol, Llanddaniel ar y 12fed o Chwefror, efo mop o wallt du yn ôl pob tebyg! Mae Crwys yn frawd bach i Annest Glyn. Llongyfarchiadau mawr i chithau hefyd yn deulu bach.


DYMUNO GWELLHAD
- Dymuniadau gorau i Mrs Minnie Wilshire 6 Plas hen wedi iddi dreulio cyfnod byr yn yr ysbyty.
- Anfonwn ein cofion hefyd at Mrs Marian Parry, Fferm Glandwr, Llanddaniel sydd yn disgwyl mynd i fewn i’r ysbyty ym Manceinion i dderbyn penglin newydd arall.  Dymuniadau gorau iddi hithau.  


CLWB FFRINDIAU
Bu aelodau’r Clwb ar drip i Ganolfan Arddio Treborth ar bnawn Gwener y 27ain o Chwefror, a chael te bach yno wedyn.
Mae cryn edrych ymlaen hefyd at ymweliad â Venue Cymru yn Llandudno fis Ebrill i weld perfformiad o “Sinderela ar Rew” . Dwi’n siwr fod y graduras wedi cael digon o gyfle i ymarfer ei sgiliau ar rew yn y tywydd oer fis Chwefror ‘ma!
Hoffai aelodau’r Clwb ddiolch o galon i Margaret ac Eirlys am drefnu’r ddau ddigwyddiad. Diolch yn fawr iawn.


PENBLWYDDI ARBENNIG
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i Eirlys Owen , 6 Maes Gwyn, fydd yn dathlu cyrraedd Oed yr Addewid ar Fawrth 23ain. Dymuna aelodau’r Clwb Ffrindiau, a phawb arall sy’n ei nhabod dwi’n siwr, ddymuno penblwydd hapus iawn iddi.

Penblwydd hapus hefyd i Sophie Jones Carreg Ddyfnallt fydd yn dathlu ei phenblwydd yn 18 oed mis yma.


PROFEDIGAETH
Cydymdeimlwn yn gywir iawn â Menai Lewis, 15 Plas Hen, sydd wedi colli ewythr a modryb yn ddiweddar. Cofion atoch.   

NOSON GWYL DEWI, YSGOL PARC Y BONT
Cynhelir Noson Gwyl Dewi nos Iau, Mawrth 5ed amd 6.00 o’r gloch yn neuadd yr ysgol.  Bydd plant yr ysgol yn perfformio a band ‘Ceidlh’ y ‘Defaid Du’.  
Bydd cawl cenin a diodydd ysgafn ar gael.  Pris:  oedolion £2.50; plant £1.  Dewch yn llu! Croeso cynnes i bawb.  Mae’r elw yn mynd tuag at gronfa Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Parc y Bont.