Home. Books. Businesses. Guest Book. History. Kids Zone. Location. Newyddion. Photos. Search. Ysgol.
Newyddion mis Mawrth 2007
GWELLHAD BUAN
Cofiwn yn gynnes iawn at y canlynol sydd ddim yn rhy dda ara y funud:
Mr Arthur Hatton, Nyth y Dryw; Mrs Beti Roberts, Bodlew; Mr Joffre Wilshire Plas Hen sydd adref o’r diwedd ar ôl treulio tri mis mewn gwahanol ysbytai ac yng Nghartref Glan Rhos, Brynsiencyn. Brysiwch wella eich tri.

LLONGYFARCHIADAU
I’r canlynol:

Amlyn a Marian Parry Glandwr ar ddod yn nain a taid unwaith eto! Ar 12 Chwefror ganwyd hogyn bach, Jac , i’w merch Gwen a’i gwr Rhys yn Llanfairpwll ( brawd bach i Elis).

Hefyd cofion at Laurence ac Yvonne Roberts Bryn Awel, hwythau wedi dod yn nain a taid am y tro cyntaf! Ganwyd mab bach i Rosalind a Craig y mis Ionawr, sef Caian.
Pob hwyl i’r ddau deulu efo’r babis bach newydd yma.

Hefyd, Llongyfarchiadau i Mari Jones 9 Tan Capel ar ddwad y 3ydd yn Nghystadleuaeth Radio Cymru i wneud teisen Nadolig,ar raglen Sian Thomas.
I Ruth Kelso, Tyddyn Bach, ar ei dyweddiad â Ben Slatter o Colchester ddechrau mis Chwefror. Bu i’r ddau gyfarfod ym Marcelona, a byddent yn priodi ddiwedd Awst.

Y SIOP A’r POST
Mae’n siomedig cofnodi fod y siop ar gau pob prynhawn o hyn ymlaen. Mae’n bwysig ein bod i gyd yn ceisio cefnogi’r siop a’r post rhag ofn i ni eu colli’n gyfan gwbwl. Fe fyddai hynny’n chwith mwar ir pentref felly cefnogwch!

CROESO cynnes i’r teulu sydd wedi dod i 17 Tan Capel i fyw. Gobeithio y byddant yn hapus yma yn Llanddaniel.