Home. Books. Businesses. Guest Book. History. Kids Zone. Location. Newyddion. Photos. Search. Ysgol.
PAPUR MENAI     Mawrth 2008    LLANDDANIEL FAB
Gohebydd: Mared Lewis Roberts  01248 422 133

BEDYDD
Ar ddydd Sul y 10fed o Chwefror, bedyddwyd Elin Mair Morris yn Eglwys y Santes Fair, Llanfairpwll. Mae Elin yn ferch i Gwenllian a Gareth Morris Maes Gwyn ac yn chwaer fach i Daniel ac Alaw. tad bedydd oedd Darren Morris, brawd Gareth. Y fam fedydd oedd Nicki Ellis, ffrind Gwenllian. Cafwyd cinio dathlu wedyn yng Ngwesty’r Anglesey Arms Porthaethwy. Mae nain a taid Elin yn byw yn Llanddaniel a nain yn Llanfairpwll.
Dwi’n siwr eich bod wedi cael achlysur i’w gofio.

Tydi’r fechan yn ddigon o sioe!


BRYSIWCH WELLA
Mae Hefin Owen Afallon wedi bod yn wael iawn yn Ysbyty Gwynedd yn dilyn damwain. Mae’n gwella’n ara deg erbyn hyn, gan bwyll. Anfonwn ein dymuniadau gorau am wellhad llwyr a buan iddo.

Mae Bet Jones yn gobeithio cael mynd i Ysbyty Gobowen i gael penglin newydd yn fuan ym mis Mawrth. Cofion gorau ati hithau, a gobeithio yr aiff pob dim yn hwylus.

Nid yw Mrs Hilda Brown 15 Tan Capel wedi bod yn rhy dda yn ddiweddar. Anfonwn ein cofion ati hithau.

Y mis diwetha, dyma anfon ein dymuniadau at Mark Roberts 8 Tre Gof oedd wedi torri ei ffêr ac ar faglau Yn anffodus, mae’r mab Carl bellach hefyd wedi torri pont ei ysgwydd ac yntau mewn plastar. Yn waeth na dim, dydio’m yn cael chwarae peldroed! Mae Carl a’i frawd bach Rhys yn beldroedwyr penigamp, a’r ddau yn chwarae i dimau ieuenctid Wrecsam, gan fynd yno i ymarfer ddwy waith yr wythnos! Hei lwc y bydd pawb yn holliach acw o hyn allan!


PROFEDIGAETH
Bu farw Mr John Rowlands (Trefnant Ddu gynt) yng Nghartref Glan Rhos Brynsiencyn. Anfonwn ein cydymdeimlad at y teulu i gyd.

Cydymdeimlwn hefyd â theulu “Hen Fuarth”, sydd wedi colli cyfneither yn y Felinheli.

Cofion atoch i gyd.


CLWB IEUENCTID
Bu aelodau’r Clwb ar drip i fwyty Tsieineaidd ym Mhorthaethwy yn ddiweddar, ar un o’r nosweithiau “Bwytwch lond eich boliau” yno. Dwi’n siwr fod y bws mini yn gwegian ar y ffordd adra, hogia!


PENBLWYDD HAPUS
Roedd Mr Amlyn Parry Glandwr yn dathlu ei benblwydd yn drigain (60) oed ar ddechrau mis Chwefror, a baner fawr yn cyhoeddi’r ffaith ger Star, os sylwo chi. Gobeithio i chi gael diwrnod gwerth chweil.

Llongyfarchiadau hefyd i Mrs Russell Pen Bonc, oedd yn dathlu ei phenblwydd yn 80 oed ar Chwefror 24ain. Gobeithio eich bod chithau wedi mwynhau’r dathliadau.


PELI BONWS
Dyma’r enillwyr am y mis a aeth heibio:
Ionawr 26 (rhif 24) Anti Sarah
Chwefror 2 (12) Margaret Lloyd
Chwefror 9 (7) Eirlys Owen
Chwefror 16 (22) Mrs Renee Jones  

Mae hanner y pres a godwyd yn mynd tuag at Glwb Cyfeillion Llanddaniel a’r gweddill yn mynd fel gwobr i’r enillydd pob wythnos.


AELWYD YR URDD
Pob hwyl i bawb o Aelwyd Llanddaniel sydd yn cystadlu yn yr Urdd eleni, boed wrth gyfansoddi neu wneud gwaith celf a chrefft. Mae’r canlynol yn cystadlu yn yr Eisteddfod Gylch ar Fawrth 1af:
Sara Pigott – llefaru/ Catrin Round- oboe/ Iddon Roberts – cornet/ Lyn Isak – ffliwt

Yr ydym hefyd yn falch fod Mrs Sian Owen yr Arweinydd yn teimlo’n holliach erbyn hyn ac yn ôl wrth ei gwaith. Croeso’n ôl iddi hi.


LLONGYFARCHIADAU ( hwyr braidd!) i Dafydd Davies Ty’r Defais ar lwyddo yn ei brawf gyrru. Da iawn ti!

Cofiwch roi gwybod am unrhyw lwyddiannau yn y pentref! Mae’n bwysig fod pawb yn cael y clôd haeddiannol!