Home. Books. Businesses. Guest Book. History. Kids Zone. Location. Newyddion. Photos. Search. Ysgol.
PAPUR MENAI            Mawrth 2010             LLANDDANIEL FAB

Gohebydd: Mared Lewis Roberts            01248 422 133     www.llanddaniel.co.uk     neu cofiwch am y bocs yn y siop


BEDYDD
Ar ddydd Sul Chwefror 14, bedyddwyd Gwawr Môn Morris, Maes Gwyn, yn Eglwys y Santes Fair, Llanfairpwll.
Mae Gwawr yn ferch i Gwenllian a Gareth Morris, ac yn chwaer i Elin Mair, Alaw a Daniel. Mae nain a taid Gwawr, Jean a Victor, hefyd yn byw yn y pentref.

I ddilyn, cafwyd pryd i ddathlu’r bedydd yn Y Penrhos yn Llanfairpwll.

Dymuniadau gorau i Gwawr Môn ac i bawb o’r teulu.


GWELLHAD BUAN
Cofion at fam Bethan Morris, Drogan, sydd wedi bod yn yr ysbyty yn derbyn clun newydd ar ôl cael codwm. Mae hi bellach adref ym Methesda yn gwella.


CYDYMDEIMLO
Anfonwn ein dymuniadau a’n cydymdeimlad cywiraf at Leah Pickering, Enlli, a’r teulu ar farwolaeth tad Leah, Dr JohnGriffiths, fis diwethaf. Teimlwyd y golled yn fawr iawn yn y gymuned, ond mae eich colled fel teulu yn enfawr.


GAIR O DDIOLCH
Dymuna Mari, Rhian a'r holl deulu ddiolch yn fawr i bobl yr ardal am bob cydymdeimlad a charedigrwydd a ddangoswyd atynt yn eu profedigaeth o golli mam, nain a hen nain annwyl. Bu pob ymweliad, cerdyn, llythyr a galwad ffon yn gysur iawn iddynt.
Diolch hefyd i'r Parch Peter Cousins (Capel Penrallt, Bangor) am ei wasanaeth cynnes ddydd yr angladd ac i Gwenan Roberts (Rose and Thistle) am ei threfniadau golalus a thrylwyr. Gwerthfawrogwn yn fawr iawn gofal tyner Nyrsys Ardal Llanfairpwll amdani dros y blynyddoedd ac bydd y casgliad o dros £800 yn mynd at eu gwaith yn y gymuned. Diolch o galon i bawb.
 

PENBLWYDDI ARBENNIG
Llongyfarchiadau i Rhian, merch Sián Owen, chwaer Lisa a Gwennan, a wyres i Stella o’r pentref, sydd wedi dathlu ei phenblwydd yn 18 oed ar y 19eg o Ionawr , a hefyd i Jonathon yn Llanfairpwll, wyr Eirlys Owen 6 Maes Gwyn, oedd hefyd yn 18 oed ar y 1af o Ionawr.

Dymuniadau gorau hefyd i Phillip Burrows oedd yn dathlu ei benblwydd yn 18 ar y 3ydd o Chwefror. Cofion atat oddi wrth Mam a’r teulu , 2 Tre Gof, Llanddaniel.

Cofion gorau atoch i’r dyfodol, i gyd, a gobeithio eich bod wedi cael hwyl ar y dathlu!

Dymuniadau gorau hefyd i Leah Guppa ( Whitehead gynt, o 3 Plas Hen gynt ) oedd  yn dathlu ei phenblwydd yn 30 ar Fawrth 3ydd.

Hefyd, dymunwn y gorau i Mrs Daisy Griffith Penbryn oedd yn dathlu wedi cyrraedd oed yr addewid ganol Chwefror.


DIOLCH
Hoffai Llinos, Menai a’r teulu ddiolch yn fawr iawn i Stella, Barbara a phawb arall wnaeth gyfrannu at y daith gerdded ar ddiwrnod Gwyl San Steffan, i godi pres tuag at Ward Dot yn Ysbyty Walton Lerpwl lle bydd Llinos yn mynd.
Llwyddwyd i godi’r swn anhygoel o £880.
Diolch o galon i bawb.

Dwi’n siwr ein bod ninnau i gyd yn dymuno’r gorau i Llinos wrth iddi dderbyn ychwaneg o driniaeth.


DA IAWN a llongyfarchiadau i Clarence Jones, Mount Pleasant, ar ei lwyddiant wrth ennill cystadleuaeth y Prof Unwad yn Esteddfod Garndolbenmaen yn ddiweddar. Da iawn chi!


CLWB PELI BONWS CYFEILLION LLANDDANIEL
Ionawr 23 – (9) – Helen Penloyn
Ionawr 30 – (22) – I. Jones
Chwefror 6 – (5) – Avril
Chwefror 13 (9) – Helen Penloyn


CLWB IEUENCTID
Mae pobol ifanc y clwb wedi bod yn cael profiadau difyr dros ben yn ddiweddar. Dyma rai lluniau sy’n dangos be mae nhw wedi bod yn ei neud.

LLUN 2 – Tara a Lowri wrthi’n coginio’n brysur yn y gegin

LLUN 3 – Y criw ar y wal ddringo yn Canolfan Conwy.

LLUN 4 – Rhai o’r criw yn cael gwers ar sut i arwyddo i’r byddar gan Cheryl Thomas.

Mae’r Clwb ar agor bob nos Iau ( heblaw am wyliau ysgol) rhwng 7 a 9. Croeso i bawb o flwyddyn 7 i fyny i ddwad i chwarae tenis bwrdd, dartiau , pẃl a chael sgwrs a hwyl.


YR URDD
Dymuniadau gorau hefyd i bawb o blant a phobol ifanc yr Aelwyd fydd yn cymeryd rhan yn Eisteddfodau cylch a rhanbarth yr Urdd yr wythnosau nesaf. Pob hwyl i chi i gyd!