Home. Books. Businesses. Guest Book. History. Kids Zone. Location. Newyddion. Photos. Search. Ysgol.
PAPUR MENAI  Mis Rhagfyr 2008     LLANDDANIEL FAB

Gohebydd: Mared Lewis Roberts   01248 422 133

PROFEDIGAETH
Estynnwn ein cydymdeimlad at deulu Mr Barry Southall, Colwyn, a fu farw ddiwedd Hydref yn 64 mlwydd oed. Roedd Barry yn dad i Paul, yn dad yng nghyfraith i Sarah ac yn daid balch iawn i Joseph.
Anfonwn ein cofion a’n dymuniadau gorau at y teulu yn eu colled.

SUL Y COFIO
Ymgasglodd nifer dda o drigolion ar y bore Sul drycinog i gofio am ddewrion y pentref a gollodd eu bywydau yn y ddau Ryfel Byd. Rhoddwyd gair pwrpasol gan Mr Gareth Iwan Jones a apeliodd ar i wledydd y byd roi heibio rhyfela a dinistr .

GWELLHAD BUAN
 Dymunwn yn dda i Mrs James Tyddyn Bach sydd wedi bod yn symol yn ddiweddar.
 Hefyd, mae Margaret Jones “Berllan” ( neu Margaret “Pen Bonc” fel yr adnabyddir hi gan bawb!) wedi bod yn yr Ysbyty ar ôl cael ei chymryd yn wael a gorfod cael ei chludo i’r Sbyty gydar Ambiwlans Awyr. Mae’n dda deall ei bod yn gwella adra erbyn hyn.
 Cofion at Mark Lewis , gwr Menna,  15 Plas Hen sydd wedi bod yn wael yn yr ysbyty ond sydd wedi cael dod adra’ erbyn hyn.
 Mae Llinos Lewis , merch Mark a Menna, hefyd wedi llawdriniaeth yn Ysbyty Walton ddiwedd Tachweddd. Gobeithio ei bod hithau yn dwad at ei hun ac yn cryfhau. Cofion atoch fel teulu.

Aelwyd yr Urdd
Bydd sesiynau’r Urdd yn ail ddechrau ar ol Dolig. Bu criw o’r Aelwyd draw yn Ysgol Llandegfan yn mwynhau disgo ar gyfer aelodau’r Urdd. Aeth criw hefyd draw i Gapel Rhos Gad Llanfairpwll ar Ragfyr y 3ydd i gymryd rhan yn Ngwasanaeth Carolau blynyddol yr Urdd.
Ar y 6ed o Ragfyr, bydd y plant yn mynd i weld y pantomeim i’r Thear Fach yn Llangefni unwaith eto. Mae hwn wedi dod yn draddodiad erbyn hyn, ac mae’r plant
( a’r rheini!) wrth eu boddau yn mwynhau’r perfformiad. Merch o Bentre Berw, Marlyn Samuel, yw awdur y sgript. y tro hwn. Diolch o galon i Anti Nerys am drefnu’r ymweliad eleni.


SADWRN SIARAD
Oes ganddo chi awr i’w sbario pob hyn a hyn rhwng 10 ac 11 ar fore dydd Sadwrn? Beth am ddod draw i’r “Gaerwen Arms” i gael sgwrs efo Cymry a phobol sy’n dysgu Cymraeg? Mae’r cynllun yn rhan o “Fenter Iaith Môn”.   
Bydd tiwtor yn arwain y seisynau, ac mae’n gyfle i gael sgwrs gartrefol braf dros baned. .
Croeso i bawb.


BEDYDD LOWRI
Dyma lun del o Lowri Ann Evans, 10 Tre Gof, ar ddiwrnod ei bedydd ar yr 28ain o Fedi. Cynhaliwyd y gwasanaeth yn Eglwys Sant Mihangel yn y Gaerwen. Mae Lowri yn ferch fach i Sandra a Kelvin Evans ac yn chwaer fach i  Liam a Cai.
Arwyn Jones oedd y tad bedydd, a Bethan Williams, Manon Williams, Natalie Thomas a Celia Evans oedd y mamau bedydd.

Cafwyd pryd i ddathlu’r achlysur yng Nghlwb Peldroed Llangefni.   Dymuniadau gorau i Lowri ar ei thaith drwy’r byd.


PENBLWYDD
Gan aros yn 10 Tre Gof, llongyfarchiadau hefyd i Sandra oedd yn dathlu ei phenblwydd yn 30 oed ar Dachwedd 17. Gobeithio dy fod wedi cael diwrnod da.

BABI BACH NEWYDD
Llongyfarchiadau i Mared (Y Wenllys gynt) a Seimon Roberts, 1 Plas Hen ar enedigaeth merch fach, Eli Wyn, ar Dachwedd 4ydd.  Dwi’n siwr fod pawb wedi mopio efo’r fechan!

Mae’r teulu yn gobeithio symud i fewn i’w cartref newydd yn y pentref yn y flwyddyn newydd.  
Pob dymuniad da ar gyfer y dyfodol .

CLWB CYFEILLION  
Mae’r Cyfeillion yn mynd i ddathlu’r Nadolig drwy giniawa yn Ngwesty’r Holland Arms ym Mhentre Berw. Pob hwyl iddynt yno a diolch i Margaret ac Eirlys am drefnu.

MRS ROBERTS CAE CAMOG
Mae Mrs Roberts wedi bod wrthi’n brysur iawn yn paratoi cacenni ac ati ar gyfer y Nadolig. Wrth i’r stori yma fynd i’r wasg, yr oedd Pat wedi coginio dim llai na phum deg naw teisan Nadolig! Mae’r elw i gyd yn mynd at achos da, fel yr holl gynnyrch arall y bydd Pat a’i ffrindiau yn ei baratoi dros y flwyddyn.

Llongyfarchiadau a diolch yn fawr am yr holl waith caled!

LLONGYFARCHIADAU
i Bethan Evans, Boston House, sydd wedi llwyddo yn ei phrawf gyrru. Da iawn, Bethan, a chym bwyll.


NEGES NADOLIG
Mae Amlyn a Marian Parry. Fferm Glandwr, wedi penderfynu peidio anfon cardiau Nadolig eleni a rhoi’r arian ar gyfer cronfa’r “Ambiwlans Awyr”.
Dyna syniad penigamp, te!
Hoffai’r ddau gymryd y cyfle yma i ddymuno Nadolig Hapus iawn a Blwyddyn Newydd Dda i deulu a ffrindiau .


TECAU GYDA TINA!
Dymuniadau gorau i Tina Round, Cwr Du, sydd newydd ddechrau menter newydd yn gwneud gemwaith cywrain. “Tecau” yw enw’r cwmni ( i wneud rhywbeth yn deg yw’r ystyr wrth gwrs) . Bu Tina ar gwrs wedi ei drefnu gan Goleg Harlech er mwyn dysgu’r sgiliau , a bellach mae’r gewmaith ar werth yn Oriel Môn Llangefni.  
Mae Tina yn defnyddio glain safonol a cherrig llyfnion oddi ar draethau Môn i greu’r darnau gemwaith unigryw. Deallaf fod dewis eang o arddulliau a lliwiau, fel fod yna rhywbeth at ddant pawb.

Pob hwyl i Tina yn ei gwaith.

NADOLIG LLAWEN!
Hoffwn gymryd y cyfle yma i ddymuno’n dda iawn i bentrefwyr Llanddaniel a darllenwyr Papur Menai dros y Nadolig, gyda phob dymuniadau da ar gyfer 2009.

Yn y cyfnod yma o gynni a chaledi ariannol, ma’n dda cofio fod y pethau pwysicaf mewn bywyd yn amhrisiadwy....