Home. Books. Businesses. Guest Book. History. Kids Zone. Location. Newyddion. Photos. Search. Ysgol.
PAPUR MENAI  - Mis Rhagfyr 2009  LLANDDANIEL FAB

Gohebydd: Mared Lewis Roberts - 01248 422 133

PROFEDIGAETH
Estynnwn ein cydymdeimlad cywiraf â theulu’r diweddar Mr Wiliam Williams Tan Graig ( “Rose and Thistle”) Llanedwen ar eu colled brawychus fis Hydref. Roedd Mr Williams yn uchel ei barch gan bawb yn y gymdogaeth, a bydd hiraeth ar ei ôl gan nifer fawr. Rydym wedi meddwl llawer amdanoch fel teulu, a gobeithio cewch chi nerth yn y cyfnod anodd yma.

SALWCH
Anfonwn ein  cofion gorau at y canlynol sydd ddim wedi bod yn rhy dda yn ddiweddar, ac wedi treulio amser yn yr Ysbyty:

Mrs Winnie Wilshire , Plas Hen, sydd wedi cael llawdriniaeth ar ei llygad ar Dachwedd 23ain. .

Jeff Rhif 1 Tan Capel sydd wedi bod yn Ysbyty Gwynedd am gyfnod

Llinos Williams , 15 Plas Hen, sydd wedi bod yn yr Ysbyty.

Mrs Avril Jones, Stâd Plas Hen.

Mrs Rona Jones, Mount Pleasant sydd wedi bod yn Ysbyty Nuffield yng Nghaer  ganol Tachwedd yn derbyn clun newydd.

Dymunwn wellhad llwyr a buan i bawb ohonoch.


CLWB CYFEILLION LLANDDANIEL
Mae’r criw yn bwriadu cael tipyn o ddigwyddiadau hwyliog cyn y Nadolig.

Ar y 27ain o Dachwedd, bydd yr aelodau yn mynd draw i Ganolfan Arddio Fron Goch ger Caernarfoni gael bwyd yn y caffi ac edrych o gwmpas y ganolfan.

Ar y 9fed o Ragfyr, mae cinio Dolig yn Nhafarn y Gors, Pentre Berw.

Yna ar y 14eg o Ragfyr, mae yna drip i Venue Cymru yn Llandudno ar gyfer y pantomeim”Eira Wen a’r Saith Corach”.

Dymuna aelodau’r Clwb ddiolch yn fawr i Margaret ac Eirlys am drefnu’r cwbwl. Maent hefyd yn anfon cyfarchion at unrhyw aleod sydd ddim wedi gallu mynychu’n ddiweddar oherwydd amgylchiadau neu salwch.


SIOP Y GWRACHOD!
Roedd ystafell gymunedol Siop yr Efail yn werth ei gweld ar Hydref 31ain ar ôl i Lorraine a’i chorachod bach direidus fod yn ei haddurno efo pryfaid cop a gwe a lluniau dychrynllyd. I ychwanegu at yr hwyl, roedd Siân Owen yno drwy’r bore yn troi plantos bach del y pentref yn bethau bach hyll ar y naw efo’i brwsh paent swynol!

Da iawn pawb am yr holl waith caled, ac am ddod â thipyn o hwyl i’r achlysur.


LLONGYFARCHIADAU
mawr i Aaron Morris, Drogan. Mae o i’w weld yn portreadu’r cymeriad “Mac” ar nos Sul yn y ddrama gyfres newydd “Blodau” ar S4C . Mae o hefyd yn brysur iawn ar hyn o bryd gyda chwmni theatr mewn addysg “Cwmni’r Frân Wen” o Borthaethwy, yn perfformio hyd Gogledd Cymru i gyd, bron!
Rydym yn falch iawn o dy lwyddiant, Aaron.


Llongyfarchiadau hefyd Sophie Jones Carreg Ddyfnallt a ddaeth yn fuddugol gyda’i ffrind Steffan Donnelly o Lanfairpwll mewn cystadleuaeth creu ffilm fer . Roedd Steffan wedi sgwennu’r a chyfarwyddo’r ffilm o’r enw “Casanoir” a Steffan a Sophie oedd yn cymeryd rhan. Enillodd y ddau wobr drwy Gymru yn yr Wyl Ffilm Ffilmig, a cafodd y ddau hefyd gyfle i fynd i ddarllediad o’r ffilm yn yr Wyl Ffilm Brydeinig yn Llundain.  Da iawn, ynte?

Mae Sophie ar hyn o bryd newydd ddechra cwrs addysg ym Mhrifysgol Bangor, â’i bryd ar fod yn athrawes gynradd. Mae Steffan bellach yn astudio yn y Guild Hall yn Llundain.
Pob hwyl a da iawn nhw ar eu llwyddiant.  


PENBLWYDD ARBENNIG
Roedd Mrs Iona Hatton Nyth Dryw yn dathlu ei phenblwydd yn 65 yn ystod mis Hydref. Llongyfarchiadau a gobeithio eich bod wedi cael diwrnod da.


CYDYMDEIMLAD
Cofion at Mrs Minnie Jones, 4 Tan Capel, sydd wedi colli ei brawd yng nghyfraith yng Nghaint.


LLONGYFARCHIADAU mawr i Nathan Morris, Drogan, ar basio ei brawf gyrru yn ddiweddar. Braf arna ti rwan, Nathan, yn cael mynd. Pob hwyl i ti a pwyll pia hi, cofia!

NODYN ANNIS MILNER
Diolch i bawb a brynodd y streptocarpus yn siop y pentref yn ystod yr
haf. Gwnaethpwyd elw o £20 i Ty Gobaith.Diolch hefyd i Lorraine am
dderbyn yr arian.


CLWB IEUENCTID
Cafwyd cyfle i ennill £25 drwy’r Clwb Ieunctid drwy ddewis rhif am bunt allan o hanner cant o rifau . Yr enillydd oedd Pat, Cerrig Camog. Llongyfarchiadau iddi hi. Roedd hanner arall y pres yn mynd at y Clwb Ieuenctid.



PRIODAS LEAH A MANDEEP
Yn ôl y mis Mehefin cafwyd priodas arbennig iawn rhwng Lea Whitehead o’r pentref a Mandeep.

Diolch i Mrs Menna Whitehead am roi’r disgrifiad byw yma o’r seeremoni briodas Hindwaidd:  

Ar y 7fed o Fehefin 2009, priodwyd Leah Whitehead a Mandeep Kumar Gupta o Wishaw yn y Deml Hindwaidd Mandir yn Glasgow.

Yn ôl traddodiad, reodd teulu y briodferch yn cyfarfod teulu y priodfab wrth ddrws y deml, a ddim yn cael eu gadael i mewn tan oedd y priodfab wedi rhoi arian iddynt.

Roedd mam y briodferch wedyn yn croesawu ei deulu , gan roi “tilak”, sef powdwr coch, ar dalcen y priodfab , a’r ddau dad yn cyfnewid garland o flodau. Roedd y priodfab a’r briodferch wedyn yn cyfnewid blodau.

Roedd yr offeiriad yn gweddïo mewn Sanskrit ac yn clymu dillad y ddau yn ei gilydd a goleuo tân er mwyn i “dduw y tân” gael tystiolaethu’r briodas.

Roedd yn rhaid i Leah gael pedwar “brawd” i roi reis yn ei dwylo, hithau wedyn yn rhoi y reis i Mandeep i’w daflu i’r tân.
Wedyn, roeddent yn cerdded o amgylch y tân bedai gwaith.

Ar y diwedd, roedd Mandeep yn rhoi mwclis o aur a du o amgylch gwddw Leah a’r ddau wedyn yn mynd o amgylch eu teuluoedd a’u ffrindiau gan gyffwrdd yn eu traed.

Ar Fehefin 14, cafwyd priodas arall , un Gymreig, yng Ngwesty’r St George yn Llandudno, pryd daeth nifer o deulu a ffrindiau i fwynhau’r diwrnod.

Pob lwc iddynt at y dyfodol, a chofion cynnes atynt oddi wrth pawb yn Llanddaniel.


DIOLCH yn fawr iawn i HELEN PARRY  a gyflwynodd siec fawr o £500 i Ysgol Parc y Bont . Mae Helen yn cynnal bore coffi yn ystafell gymunedol Siop yr Efail pob bore Iau, ac yn hel at achos da. Hel at yr Ambiwlans Awyr fydd Helen nesaf, felly cofiwch gefnogi os medrwch chi!


PELI BONWS Y CLWB CYFEILLION:
Dyma enillwyr y mis diwetha oedd yn ennill £25:
Hydref 31 – Stephen Hayward ( rhif 49)
Tachwedd 7 – Freddy ( rhif 47)
Tachwedd 14 – Margaret Lloyd ( rhif 38)


SEREMONI SUL Y COFIO
Ymgasglodd nifer o drigolion ar fore Sul yr unfed ar ddeg ar yr unfed awr ar ddeg i gofio am ddewrion y pentref a gollodd eu bywydau yn y ddau Ryfel Byd. Rhoddwyd gair pwrpasol gan Mrs Manon Glyn Jones a gosodwyd y dorch ar ran y Cyngor Cymuned.


MAE LORRAINE , GARETH A CAMERON , Siop yr Efail, yn dymuno Nadolig Llawen i’w cwsmeriaid ac yn diolch i bawb sydd wedi eu cefnogi ar hyd y flwyddyn.


Dyma’r rhifyn olaf tan rhifyn Chwefror 2010.
Hoffwn innau ddiolch i bawb sydd wedi fy nghynorthwyo i roi’r erthygl yma at ei gilydd pob mis.

Nadolig Llawen i bawb, a Blwyddyn Newydd Dda i drigolion Llanddaniel a holl ddarllenwyr Papur Menai.