Home. Books. Businesses. Guest Book. History. Kids Zone. Location. Newyddion. Photos. Search. Ysgol.
PAPUR MENAI - Mis Rhagfyr 2007 - LLANDDANIEL FAB                                               Gohebydd: Mared Lewis Roberts

PROFEDIGAETH
Ar Dachwedd yr ugeinfed, bu farw Mrs Betty Carr 6 Tre Gof wedi cystudd hir.
Roedd Mrs Carr yn hanu o Landdaniel, ac yn un hwyliog a chymwynasgar iawn. Mae ei mhab Tony yn byw yn yr Alban, ei mhab John ym Mangor a Nancy ei merch wedi dod adra i ofalu am ei mham yn ystod ei gwaeledd. Roedd yn nain i saith, ac roedd ganddi frodyr a chwaer yn byw yn yr cyffiniau hefyd.
Cynhaliwyd yr angladd ar ddydd Llun Tachwedd 26ain yn Eglwys Sant Mihangel Gaerwn, ac yna ym mynwent Capel Cana Llanddaniel.
Cydymdeimlwn â theulu a chydnabod Mrs Carr yn eu colled.
Anfonwn ein cofion at deulu’r diweddar Mr John Alun Jones (Ffridd Bach), Bryn Amel Llanedwen a fu farw ddiwedd fis Hydref yn 72 mlwydd oed. Roedd Mr Jones yn briod â Margaret ac yn dad hoff i Alun, Ceinwen a Geraint a’u teuluoedd, ac yn daid i Ceri Sioned Nel a Tomos. Roedd hefyd yn frawd hoffus. Pob bendith arnoch yn eich galar.
Dymuniadau gorau hefyd a’n cydymdeimlad â Mr Bill Sutton 14 Tan Capel sydd wedi colli ei dad wedi gwaeledd hir.
Rydym yn cydymdeimlo â’r teuluoedd i gyd ar yr adeg anodd yma.

CLWB IEUENCTID
Cafwyd trip go arbennig gan y Clwb yn ystod gwyliau’r hanner tymor, sef ymweliad â stafell ffitrwydd newydd Ysgol David Hughes, a chyfle gwych i bawb godi pwysa a rhedeg a phob math o bethau egniol! Bwriedir trefnu ymweliad arall â’r stafell cyn diwedd y flwyddyn.

CLWB CYFEILLION
Cafwyd noson yng ngwmni Mrs Marian Roberts Brynsiecyn yn stod mis Hydref, gyda Marian yn adrodd ei hanesion ac yn canu i ddiddanu’r aelodau. Mae’r Clwb yn ddiolchgar iawn iddi am ei hamser.
Mae aelodau’r Clwb yn mynd i fod yn ciniawa cyn Dolig hefyd. Mae cinio Dolig wedi ei drefnu yng Ngwesty’r Anglesey Arms ym Mhorthaethwy ar Ragfyr 19fed. Dwi’n siwr bydd ‘na ddipyn o hwyl i’w gael!
Enllwyr y Peli Bonws y Clwb Cyfeillion:
3/11/07 – Llinos ( rhif 4)
10/11/07 – Eirlys ( rhif 7)

PARTI MRS IRENE JONES
Cafwyd parti gwerth chweil yn ganolfan gymunedol Tan Capel yn ddiweddar i ddathlu penblwydd Mrs Irene Jones yn bedwar ugain oed.
Hoffai Mrs Irene Jones 16 Tan Capel ddiolch yn fawr iawn i’w theulu, ffrindiau a chymdogion am yr holl gardiau a’r anrhegion gwerthfawr a dderbyniodd ar ei phenblwydd yn 80 oed. Diolch hefyd am y parti ardderchog a drefnwyd gan Mrs Lorraine Williams a phawb arall fu ynghlwm â’r trefnu.
Diolch o galon i bawb.

SEREMONI COFFA
Cynhaliwyd seremoni coffa ger y gofeb ar Tachwedd 11, i gofio’r dewrion o’r pentref a fu farw yn ystod y ddau Ryfel Byd. Mr Gareth Iwan Jones Llwyn Hudol oedd yn ngofal y gwasanaeth, a cyflwynwyd torch wrth droed y gofeb ar ran Cyngor Cymuned Llanddaniel.

GWAELEDD
Anfonwn ein dymuniadau cynhesaf at y canlynol sydd wedi bod yn cwyno yn ystod y mis:
Mrs Magi Williams, Craig Llan, sydd wedi bod yn bur wael yn ddiweddar. Gobeithio y byddwch yn parhau i well a chryfhau, Mrs Williams.
Anfonwn ein dymuniadau hefyd at Llinos, 15 Plas Hen, sydd yn gwella adra’ ar ôl treulio cyfnod yn yr ysbyty.
Bu Eifion Owen, gynt o’r pentref, a mab Mrs Eirlys Owen Maes Gwyn, mewn damwain ychydig ddyddiau cyn noson Guto Ffowc. Roedd yn cynorthwyo mewn arddangosfa tân gwyllt wrth ymyl ei gartref pan fu bron iddo golli ei lygad. Dymunwn y gorau iddo a gobeithio y bydd petha’n troi ar wella iddo.
Cofion gorau at Mr Wiltshire Plas Hen a fu yn yr ysbyty yn ddiweddar.
Mae Lorraine Williams hefyd wedi bod yn dioddef gydag anghwylder. Cym bwyll rwan, Lorraine, i ti gael gwella’n iawn.

LLONGYFARCHIADAU
i Matthew Burrows oedd yn dathlu ei benblwydd yn un ar hugain oed ar Dachwedd y 27ain. Gobeithio fod yna dipyn o ddathlu wedi bod, Matthew!

AELWYD YR URDD
Cafwyd hwyl fawr yn y disgo a drefnwyd ar gyfer aelwydydd Glannau Menai yn ddiweddar. Cynhaliwyd y disgo yn Ysgol Llanfairpwll. Diolch i bawb a fu’n cynorthwyo yn y disgo, ac i Anti Bethan ac Anti Tina yn arbennig.
Mae’r trip blynyddol i weld y pantomeim yn y Theatr Fach hefyd wedi ei drefnu ar gyfer pnawn dydd Sadwrn, Rhagfyr yr 8fed. “Gwrachod Llanddona” yr teitl y sioe eleni, a dwi’n siwr fod perfformiad gwerth chweil yn ein disgwyl fel arfer.
Rydym hefyd yn gobeithi cael criw bach ynghyd i ganu carolau cyn y Dolig. Mae’r Urdd yn trefnu noson o ganu carolau yng Nghapel Tabernacl Porthaethwy ar Ragfyr y 5ed am 5.30. Estynnir croeso i bawb.
Y DR JAZZ A NORWY
Mae Gwyn Evans Boston Villa newydd ddod yn ôl o Norwy yn ddiweddar. Mae’n arferiad ganddo fynd draw i ardal Savanger rhyw dair neu bedair gwaith y flwyddyn i feirnidu ac arwain mewn seminarau bandiau pres yno. Mae cysylltiad wedi ei wneud rhwng Band Biwmares a band pres o’r ardal honnohefyd, a bu Band Biwmares ar ywmeliad yno rhyw ddwy flynedd yn ôl.
Yda chi wedi bod draw i gyngerdd Dolig y Band yn y Ganolfan Hamdden ym Miwmares erioed? Dyna i chi hwyl ydy hwnnw! Cynhelir y cyngerdd eleni ar nos Wener a nos Sadwrn Rhagfyr 21ain a’r 22ain. Tocynnau i’r cael o’r ganolfan.
Cofwich hefyd fod CD newydd y Band o ganeuon Nadolig ar werth yn y siopau ddechrau Rhagfyr. Anrheg Dolig gwych ar gyfer unrhyw hosan, ddudwn i!

BABI NEWYDD
Llongyfarchiadau mawr i Ffion a Glyn Pritchard, Deiniol, Llanddaniel, ar enedigaeth merch fach iddynt ar Dachwedd 28ain. Enw'r fechan yw Annest Wyn. Dyna anrheg Nadolig gwerth chweil! Dymuniadau gorau atoch i gyd yn deulu bach newydd.
DIOLCH
Hoffwn gymeryd y cyfle yma i ddiolch yn fawr iawn i bawb am eu dymuniadau da a’u caredigrwydd tuag ataf yn ystod fy nghyfnod o wella ar ôl llawdriniaeth ddechrau Tachwedd. Diolch yn fawr hefyd i Bet Jones am fod a’i chlust ar y ddaear drostaf yn help i gasglu newyddion ar gyfer y rhifyn hwn. Dwi’n gwerthfawrogi cymwynasgarwch pawb yn fawr iawn.
Ni fydd rhifyn o Bapur Menai yn ystod mis Ionawr.
Byddaf yn casglu’r deunydd ar gyfer rhifyn Chwefror ynghanol mis Ionawr, felly cofiwch ddwad â’ch newyddion draw i’r siop neu ata fi.
Hoffwn gymryd y cyfle yma i ddymuno’n dda iawn i bentrefwyr Llanddaniel dros y Nadolig, gyda phob dymuniadau da ar gyfer 2008.
Mae’n werth cofio rhyw hen gwpled yn y tymor yma o ddigonedd i’r rhan fwyaf ohonom, fel nad ydym yn colli golwg ar wir neges y Nadolig:
“Boed lon dy lys, boed lawn dy wledd
Ond cofia flys yr hwn na fedd.”