Home. Books. Businesses. Guest Book. History. Kids Zone. Location. Newyddion. Photos. Search. Ysgol.
PAPUR MENAI - Mis Tachwedd 2007              LLANDDANIEL FAB                      Gohebydd: Mared Lewis Roberts

TAITH LISA I HONDURAS
Bu Lisa Roberts, 9 Maes Gwyn, yn Honduras yn ddiweddar os cofiwch chi , efo criw o bobol ifanc eraill o Ysgol David Hughes. Bu’n ddigon caredig i ysgrifennu pwt am ei phrofiadau yno:
Yn Honduras, buom yn trafaelio’r wlad am y pythefnos cyntaf yn addasu at yr hinsawdd a dod yn gyfarwydd efo’r diwylliant a’r ffordd o fyw allan yno. Yr oedd yn anhygoel gweld sut yr oedd bwyyd y ddinas honno yn hollol wahanol i’r rhai oedd yn byw ar y mynyddoedd heb drydan a heb ddwr.
Gwelsom fod tlodi yn broblem fawr yn yr wlad, a dim llawer o gymorth ar gael i’r rhai mewn angen.
Buom yn gweithio gyda cwmni o’r enw Prolansate yn ystod y drydedd wythnos, yn glanhau traethau hardd ac yn clirio llwybrau ynghanol y jyngl.
Cawsom gyfle i ymweld â Roatan un o’r “Bay Islands” yn ystod ein wythnos olaf. Yno, buom yn helpu mi deilsio llawr y clinig lleoll. Gyda’r nosau, yr oeddem yn mynd i chwarae gemau a diddori’r plant lleol. Un lle chwarae yn unig oedd ar yr holl ynys, a phlant o dair i un ar hugain oed yn m ynd yno ichwarae pêl droed neu bêl fasged. Yma, roedd lle diogel iddynt chwarae gydag ychydig gyfleusterau. Cwmni’r “School of Life” oedd yn gyfrifol am redeg y lle chwarae yma, a’r unig reol oedd fod yn rhaid i blant fod wedi bod yn yr ysgol y diwrnod hwnnw os am fanteisio ar y cyfleusterau. Rheol syml , ond effeithiol!
Hoffwn ddiolch i bawb a gyfrannodd at wneud y daith yn bosib. Yr oedd y profiad yn un bythgofiadwy, ac mae’r hyn yr wyf wedi ei weld a’i ddysgu tra roeddwn yn Honduras, yn mynd i aros efo fi am byth”.

Braf iawn arnat, Lisa, a da iawn ti am gymeryd yr her. Dwi’n siwr fod dy deulu a dy ffrindiau, a thrigolion y pentref i gyd , yn falch iawn ohonat!
(Gellid dewis un o’r uchod wrth gwrs, ond mae’r tri yn werth eu cynnwys os oes lle!)

PROFEDIGAETH
Trist iawn i’r pentref oedd clywed am farwolaeth Owen John Griffith neu “John Hen Fuarth” fel ei gelwid, ganol mis Hydref, ac yntau namyn 49 oed. Roedd yn barod iawn ei wên a’i sgwrs pob amser, ac arferai fynd o gwmpas yr ynys yn cadw nosweithiau canu gwlad. Bu’n gweithio i’r “GPO” am flynyddoedd lawer. Yr oedd wedi ymgartrefu yn y Gaerwen, ond roedd Llanddaniel yn agos iawn at ei galon o hyd. Estynnwn ein cydymdeimlad cywiraf at y teulu i gyd yn eich colled fawr.
Cydymdeimlwn hefyd â Mrs Magi Williams a Gladys , Craig Llan yn eu profedigaeth o golli perthynas agos iddynt yn ddiweddar a fagwyd yn Drogan Llanddaniel ,
sef Mr Gwyn Thomas .
Estynnwn ein cydymdeimlad hefyd i Mrs Kath Price a’i meibion, ar golli tad Kath ganol fis Hydref.
Cofion annwylaf atoch i gyd yn eich colled.

CLWB PENSIYNWYR:
Enillwyr peli bonws am y mis a fu:
Medi 22 – Arthur Hatton ( rhif 25)
Medi 29 – Margaret Lloyd (37)
Hydref 6 – A. Parr ( 10)
Hydref 13 – Geoff (44)
Da iawn pawb!

DYMUNIADAU GORAU
Cofion gorau at Mrs Rene Jones sydd ddim wedi bod yn rhy dda yn ddiweddar, a hithau wedi dathlu penblwydd arbennig os cofiwch ar Hydref 22. Gobeithio byddwch yn teimlo’n well yn fuan, Mrs Jones.
Mae Mr Richard Townsend Stâd Plas Hen hefyd wedi bod yn dioddef oherwydd iddo dorri ei llinyn iâr ac felly yn methu cerdded yn dda iawn. Dymuniadau gorau iddo yntau hefyd am wellhad llwyr a buan.

LLONGYFARCHIADAU
i Clarence Jones ar gael yr wobr gyntaf ar yr her unawd yn Eisteddfod Bethel canol mis Hydref. Da iawn!

PRIODAS RUTH KELSO â BEN SLATTER
Llongarfachidau i Ruth Kelso Tyddyn Bach ar ddiwrnod ei phriodas ar Awst 25ain â Ben Slatter. Cafwyd gwasanaeth yng Nghapel Penrallt Bangor Uchaf, a cynhaliwyd y brecwast priodas yn Nhyddyn Bach Llanddaniel, mewn “marquee” yn y cae. Dyna i chi braf! Treuliodd y ddau eu mis mêl yn Tuscany , ac maent wedi ymgartrefu yn Llundain.

BEDYDDIO CAMERON
Dyma lun hyfryd o Cameron Vaughan Williams ar ddiwrnod ei bedydd yn Eglwys Brynsiecyn ar ddydd Sul y 7fed o Hydref. Yn y llun efo Cameron mae ei rhieni Lorraine a Gareth Williams.
Ei rhieni bedydd yw Helen Wyn Parry, Alwyn Williams a Sioned Wyn Gilmour.

AELWYD YR URDD LLANDDANIEL
Mae pawb yn yr Aelwyd yn anfon ein cofion gorau at Mrs Siân Owen yr Arweinydd sydd wedi derbyn triniaeth yn Ysbyty Gwynedd ddiwedd Hydref. Dymuniadau gorau atoch, Siân, a cymerwch bwyll i wella’n iawn.
Gobeithiwn fedru mynd â chriw o’r Aelwyd i Ddisgo’r Urdd yn Ysgol Llanfairpwll ar nos Iau Tachwedd 15fed. Dwi’n siwr y bydd ‘na hen wisgo’n grand a jeifio!

CLWB IEUENCTID LLANDDANIEL
Cafwyd sesiwn hwyliog o flasu ffrwythau a llysiau yn y Clwb ganol Hydref, fel rhan o’r cynllun bwyta’n iach.
Mae Lisa Hussey bellach wedi cymeryd yr awennau oddi wrth Glyn Pritchard. Mae’r Clwb erbyn hyn yn un o’r rhai prysuraf ar yr ynys, diolch iddo fo ac i Lorraine ei gynorthwydd. Hoffai Lorraine a’r bobol ifanc ddiolch o galon i Glyn am ei ymroddiad a’i ddiddordeb tra bu’n arweinydd, a phob lwc iddo yn y dyfodol.
Dymuniadau gorau hefyd i Lisa yn ei gwaith efo’r Clwb.