Home. Books. Businesses. Guest Book. History. Kids Zone. Location. Newyddion. Photos. Search. Ysgol.
PAPUR MENAI - NEWYDDION LLANDDANIEL

Rhifyn Tachwedd 09

GOHEBYDD : Mared Lewis  01248 422 133

CYDYMDEIMLAD
Cymerwn y cyfle yma i gydymdeimlo â theulu’r ddiweddar Mrs Gwyneth Owen, Llanedwen a fu farw yn ei chartref, Glanrafon, ar Fedi 30ain wedi gwaeledd hir, a hithau’n 74 mlwydd oed.
Roedd yn wraig i’r diweddar Cecil ac yn fam i Avril, Hefina, Helen, Griff, Medwyn, Edwen, Huw a Delyth , yn nain ac yn hen nain , yn chwaer ac yn ffrind i lawer.
Anfonwn ein cydymdeimlad cywiraf atoch i gyd yn deulu a chydnabod ar yr adeg anodd yma.  Mae teyrnged wedi ei lunio i Gwyneth yn nes ymlaen.

Cydymdeimlwn hefyd â Mr Arthur Thomas a’r teulu, Bryn Llwyd, ar farwolaeth brawd Mr Thomas yn Llangaffo. Cofion atoch chithau.

Estynnwn ein cydymdeimlad hefyd â Diane a Barry Andrews, 17 Tan Capel ,
ar golli tad Diane yng Ngwalchmai, taid i Tara a BJ.

Cofion atoch i gyd.


LLONGFARCHIADAU mawr i Gethin Morgan, Pen y Gaer, am lwyddo i redeg hanner marathon y “Great North Run” eleni eto. Roedd yr holl ymarfer a’r rasd ei hun yn waith caled. Ond yn werth yr ymdrech gan i Gethin lwyddo i godi yn agos at fil o bunnau tuag at Diabetes Uk. Bwriad yr elusen hon yw gwella’r driniaeth sydd ar gael ar hyn o bryd yn ogystal â cheisio atal y cyflwr rhag gwaethygu i filoedd o ddioddefwyr.

Da iawn, Gethin. Dwi’n siwr fod Nia ,Joseff ,Harri a’r teulu i gyd yn falch iawn ohonat !

LLONGYFARCHIADAU
Dymunwn yn dda i wr busnes ifanc o’r pentref sydd wedi agor Oriel Gelf newydd yng Nghanolfan Cefni, Llangefni . Agorwyd “Oriel Daniel” yn swyddogol ar Hydref 30ain gan y cynghorydd Peter Rogers, gwr sydd wedi bod yn gefnogol iawn i Rhys . Graddiodd Rhys mewn “celfyddyd gain” o Brifysgol Manceinion dros yr haf, a’i ddyhead oedd agor oriel gelf ar yr ynys, fel teyrnged i’r diweddar Syr Kyffin Williams.
Mae gweithiau gan William Selwyn RCA, Karel Lek MBE, RCA a Daisy Wyn Griffith RCA yr artist o Landdaniel hefyd ar werth yn yr oriel am brisiau rhesymol.
Cynigir gwasanaeth fframio lluniau proffesiynol hefyd gan Rhys Morris ei hun.
Am fwy o fanylion, ffoniwch Rhys Morris ar 01248 750 005 , e-bostiwch danielstudio6@yahoo.co.uk , edrychwch ar y wefan www.danielgallery.co.uk neu ewch draw am dro i’r oriel ei hun i weld beth sydd ar gael yno.

Dymunwn pob hwyl i Rhys yn ei fenter.


PENBLWYDD ARBENNIG
Llongyfarchiadau hwyr ond diffuant i Stanley Griffith, 1 Tre Gof, oedd yn dathlu ei benblwydd yn 65 ar y 1af o Hydref. Gobeithio eich bod wedi cael penblwydd gwerth chweil, Stan, ac y byddwch yn mwynhau teithio’r byd am ddim efo’ch pas newydd!

Cyfarchion cynnes hefyd i Mrs Gwen Hughes, 18 Tan Capel, oedd yn dathlu ei phenblwydd yn 60 ar Hydref y 3ydd. Gobeithio eich bod chithau wedi cael penblwydd braf iawn, a phob hwyl i chi a Vernon yn eich cartref newydd. (Gweler y nodyn nes ymlaen).


Y PARC CHWARAE
Bu’r cae chwarae yn gyrchfan poblogaidd i blant y pentref ers cenedlaethau ond mae ei ddefnydd wedi cynyddu’n arw ers i’r Ysgol symud i’w safle presennol.
Er fod y cyngor cymuned yn cadw’r parc mewn cyflwr da, roedd amryw o’r rhieni wedi tynnu sylw at y diffyg cyfarpar ar gyfer y plant ieuengaf.
Holwyd plant Ysgol Parc y Bont be hoffent ei weld yno a derbyniwyd sawl cynllun diddorol.
Llwyddwyd i ennyn nawdd gan dau gwmni lleol a chymorth grant o ddwy ffynhonnell i alluogi prynu ffrâm ddringo modiwlaidd a si-so.
Mae’r pentref yn ddiolchgar iawn i Plas Coch, Mona Precast, Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn (Cronfa Shell)  a Chynllun Caeau Chwarae, Menter Môn (Cronfa’r Heddlu). Hoffwn hefyd ddiolch i gwmni GL Jones am eu hyblygrwydd.
Cwblhawyd y gwaith o osod yr offer cyn gwyliau hanner tymor ac erbyn hyn mae’r offer wedi cymeryd ei le. Gobeithiwn fydd yr offer yn rhoi pleser i blant y pentref am flynyddoedd i ddod.
Dafydd Roberts, Cadeirydd y Cyngor Plwyf.


YR URDD – ADRAN LLANDDANIEL
Cynhelir yr Urdd ar hyn ymlaen ar nos Fawrth rhwng 5 a 6. Mrs Sian Owen yw’r Arweinyddes, Tina Round yw’r Drysoryddes, a Heulwen Pigott sydd yn Ysgrifenyddes.
Bydd  “Disgo Cylch Menai” ar ddydd Iau,. Tachwedd 19 yn Ysgol Llandegfan rhwng 5 a 6 yr hwyr. Croeso i aelodau’r Urdd sydd yn yr oedran cynradd.
Cynhelir noson garolau cylch Menai yng Nghapel Rhos y Gâd ar nos Fercher Rhagfyr 2ail am 5.30. Bydd aelodau Adran Llanddaniel yn cymeryd rhan. Croeso i bawb ddod i gefnogi.  
Bwriedir trefnu trip i weld y pantomeim yn y Theatr Fach yn Llangefni eto eleni. Mae hwn fel arfer yn achlysur arbennig iawn, ac mae nifer fawr o blant a rhieni’r Aelwyd yn mynd draw i gael hwyl yn y theatr fach wych sydd gennym ar yr ynys.

CYMDEITHAS RHIENI ATHRAWON
Mae Cymdeithas Rieni Athrawon yr ysgol wedi bod yn gweithio’n hynod o galed i godi pres i gronfa’r Gymdeithas, er mwyn prynu cyfarpar pwysig er lles addysg y plant.

Cynhaliwyd disgo yn neuadd yr ysgol, ac yna cafwyd bore coffi llwyddiannus ar ddydd Sadwrn Hydref 17 yn ystafell gyfarfod Siop yr Efail,
Llwyddwyd i godi £250 fel cyfanswm rhwng y ddau ddigwyddiad.
Diolch i bawb am gefnogi.

Bwreidir cynnal y digwyddiadau yma yn rheolaidd o hyn ymlaen.

SYMUD AELWYD
Dymuniadau gorau i Mr a Mrs Vernon a Gwen Hughes, 18 Tan Capel, sydd yn symud i fyw i Gaergybi. Pob dymuniad da i chi’ch dau yn eich cartref newydd, a pheidiwch ag anghofio amdanom yn Llanddaniel! Bydd yn chwith hebddoch yn y pentref.  


CLWB IEUENCTID
Mae digonedd o bethau wedi bod yn digwydd yn Clwb Ieuenctid Llanddaniel yn ddiweddar.

Criw’r Clwb yn mwynhau’r noson flasu bwydydd iach.

Aeth criw o’r bobol ifanc draw i Ganolfan Hamdden Amlwch ar Dachwedd 15 i chwarae gemau dwr.Hefyd, daeth Sian Owen, Maes Gwyn draw ddwywaith i beintio wynebau ac i wneud gwaith crefft gyda blodau. Mae’r Clwb yn mynd i fod yn cymeryd rhan mewn cystadleuaeth drwy’r Sir yn y misoedd nesaf. Bydd Mr Warren Jones hefyd yn dod i mewn i wneud gwaith coed efo’r ieuenctid.
Isio car glân? Wel, Llanddaniel ydy’r lle i fod ddechrau mis nesaf.
- Ar ddydd Sadwrn, Tachwedd 7fed , cynhelir bore llnau car noddedig ar iard yr ysgol rhwng 10 a 12. Am £2 y car, cewch gerbyd sy’n sgleinio. Dewch yn llu i gefnogi’r bobol ifanc sy’n gwneud hyn er mwyn codi pres i’r Clwb . Pob hwyl ar y diwrnod.
Mae trip wedi ei drefnu i fynd i glwb nos yr “Octagon” ar Nos Fawrth Rhagfyr y 1af ar gyfer yr aelodau sydd ym mlwyddyn 8 i fyny.
Ar Ragfyr 17eg, bydd y criw yn mynd allan am eu cinio Dolig i fwyty Tseineaidd .
Bydd y Clwb yn cau wedyn dros y Dolig ac yn ail ddechrau ar nos Iau, Ionawr 14 rhwng 7 a 9.

Apêl y Clwb Ieuenctid:
Oes unrhyw un sy’n byw yn Llanddaniel a’r cyffiniau fydda’n fodlon rhoi awr o’u hamser i ddod i mewn i gynnal sesiwn efo’r bobol ifanc? Os felly, fe fyddai’r Clwb yn falch iawn o glywed gennych.
Beth am gynnal sesiwn ymarfer corff? Gwaith crefftau? Arlunio? Gwaith metel? Ioga? Jiwdo? Ffotograffiaeth ...unrhyw beth ?

Os ydych chi’n teimlo yr hoffech ddod i mewn i gynnal un sesiwn yn y misoedd sydd i ddod, yna ffoniwch yr arweinyddion am sgwrs anffurfiol.
Y rhifau yw:
Lisa (yr Aweinydd) – 07979 262 978
Una ( Arweinydd cynorthwyol) – 01248 421 189.

Llongyfarchiadau i Una Jones , gyda llaw, ar gael y swydd o Arweinydd Cynorthwyol gyda’r Clwb a phob hwyl iddi yn ei gwaith.


PELI BONWS
Dyma’r enillwyr mis yma:
19 Medi – Margaret Lloyd (rhif 1)
26 Medi – Kevin PB ( rhif 29)
3 Hydref – Iona Hatton ( 17)
10 Hydref – R. Lock ( rhif 34)
17 Hydref – Jean ( rhif 3)

COFIWCH!
** Y rhifyn nesaf o Bapur Menai yw’r rhifyn olaf cyn Dolig, felly os ydych chi am roi hysbys i unrhyw ddigwyddiad Nadoligaidd neu yrru cyfarchion, mae croeso i chi gysylltu! Bydd poster yn Siop yr Efail yn rhoi’r dyddiad cau ar gyfer newyddion rhifyn Rhagfyr. Diolch yn fawr.